Day after you listen Anh 11

Day after you listen Anh 11

Unit 7: the mass media

 C. LISTENING

After you listen

Work in groups.Choose one of the news stories and tell your classmates about it.

• Sử dụng trß ch¬i 10- square. Make up a sentence.

 Giáo viên chuÈn bÞ c¸c « vu«ng chøa bức tranh về nội dung của bài. Trên mỗi ô vuông đánh số từ 1 đến 9.Giáo viên viết số từ 1 đến 9 vào những mẫu giấy nhỏ. Chia học sinh thành 4 nhóm . Lần lượt từng học sinh trong nhóm bóc thăm số để chọn từ. Học sinh chọn được từ nào hoặc bức tranh nào thì đặt 1 câu có chứa từ đó.Tổng kết trò chơi, đội nào có nhiều câu đúng hơn thì đội đó chiến thắng.

 

doc 9 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 733Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Day after you listen Anh 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Unit 7: the mass media
 C. LISTENING 
After you listen
Work in groups.Choose one of the news stories and tell your classmates about it. 
Sử dụng trß ch¬i 10- square. Make up a sentence.
 Giáo viên chuÈn bÞ c¸c « vu«ng chøa bức tranh về nội dung của bài. Trên mỗi ô vuông đánh số từ 1 đến 9.Giáo viên viết số từ 1 đến 9 vào những mẫu giấy nhỏ. Chia học sinh thành 4 nhóm . Lần lượt từng học sinh trong nhóm bóc thăm số để chọn từ. Học sinh chọn được từ nào hoặc bức tranh nào thì đặt 1 câu có chứa từ đó.Tổng kết trò chơi, đội nào có nhiều câu đúng hơn thì đội đó chiến thắng.
2
1
4
3
6
5
9
8
7
suggested answers:
Picture 1: The heavy rain has caused floods all over the country.
Picture 2: Many people have left their home because the rivers have risen.
Picture 3: The rain has stopped, but It's still cloudy.
Picture 4: poeple can't go out to work because of the strong wind and bad weather.
Picture 5: A 90-year-old woman is still healthy.
Picture 6: She has climbed Mount Whitney in California 23 times.
Picture 7: At 4418 metres,Mount Whitney is the highest mountain in California
Picture 8: She says the view from the top is wonderful.
Picture 9: She says the mountain keeps her young and healthy.
 Unit 8: the story of my village
 C. LISTENING 
After you listen
Work in pairs. Discuss the changes in your hometown or home village.
Sử dụng trß ch¬i Finding the diffences.
Gi¸o viªn cung cÊp cho häc sinh 1 sè h×nh ¶nh cña thÞ trÊn quú Hîp xa vµ nay.
Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm 4 ngêi , nh×n tranh vµ m« ta sù thay ®æi cña Quú Hîp qua c¸c bøc tranh.
Mét sè mÉu c©u gîi ý:
-used to
-there used to be
-..have/ has been Vp2
-The roads have been widened
-The roads now are larger and cleaner than those before.
-............................................
-In the past,there weren't any bridges over the river.
-many bridges have been built.
-.................................................
In the past, Quy Hop didn't have as many beautiful offices and buildings as it has today.
-........................................
-The stadium is bigger and more beautiful
-.................................
Unit 9: undersea world
 C. LISTENING 
After you listen
Work in groups.Talk about whales,using the following cues.
their length and weight
their feeding grounds and food
the reasons for protecting whales
Sử dụng trß ch¬i Noughts and crosses.
Giáo viên kẻ 9 ô vuông trên bảng. Mỗi ô có chứa một từ vÒ Whales. Giáo viên chia học sinh ra làm 2 nhóm. Một nhóm là " noughts" và một nhóm là " crosses" (X) . Hai nhóm lần lượt chọn từ trong ô và đặt câu. Nhóm nào đặt câu đúng sẽ được một (O) hay một (X).
largest animals
1
Eskimo
2
200 tons
3
intelligent
4
30 metres
5
warm water
6
cold water
7
hunting pressure
8
krill
9
suggested answers:
 whale is the largest animal that has ever lived on Earth.
The Eskimo are still allowed to hunt whales for food.
The weight of whales is up to 200 tons.
Whales may be the most intelligent animals in the ocean.
the length of whales is 30 metres.
They migrate into warm waters to bear their calves.
The cold waters are good feeding grounds for them.
They are in danger because of the hunting pressure.
Their favourite food is krill.
NÕu cßn thêi gian gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu häc sinh viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n miªu t¶ Whales ,dïng th«ng tin võa nghe vµ nãi.
Unit 10: conservation
 C. LISTENING 
After you listen
Work in pairs.Say how a forest fire may start and what every camper ought to remember.
Sử dụng trß ch¬i broken sentences.
-Gi¸o viªn chuÈn bÞ phiÕu häc tËp. Ghi 6 c©u vÒ néi dung cña bµi nghe.Mçi c©u ®îc chia thµnh 3 phÇn ë 3 cét. Häc sinh lµm viÖc theo cÆp vµ nèi c¸c phÇn ë 3 cét thµnh c©u hoµn chØnh. Ho¹t ®éng nµy gióp häc sinh cñng cè l¹i néi dung bµi nghe vµ ph¸t triÓn kü n¨ng ®äc hiÓu.
1. A great forest fire
A.make life more
a.campfire completely
2.Once a fire
B.is an awful thing
b.it spreads quickly
3.In late summer,
C.earth to put out their
c. cause a forest fire
4.A campfire near
D.has started,
d. to see
5.Campers must use
E.a heap of leaves may easily 
e.catch fire
6.A forest fire may
F.forests may easily
f. difficult for all of us
suggested answers:
1-B-d
2-D-b
3-F-e
4-E-c
5-C-a
6-A-f
-sau khi häc sinh nèi c©u, gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc c¸c c©u trªn ®Çy ®ñ.
 Unit 11: National parks
 C. LISTENING 
After you listen
Work in groups.Talk about the special features of Cuc Phuong National Park
Sử dụng trß ch¬i Spin the tops
-Gi¸o viªn chuÈn bÞ c¸c tÊm thÎ cã h×nh ®a gi¸c ®Òu 8 c¹nh, dïng bót bi xuyªn qua t©m h×nh ®a gi¸c . Mçi c¹nh ghi 1 tõ liªn quan ®Õn rõng Cóc Ph¬ng.Chia häc sinh thµnh tõng nhãm 4 em. C¸c häc sinh lÇn lît cÇm bót bi vµ xoay , ®Çu bót bi chØ vµo ai th× ngêi ®ã ph¶i chän 1 tõ vµ ®Æt c©u nãi vÒ rõng Cóc Ph¬ng.Trß ch¬i tiÕp tôc cho tíi khi tÊt c¶ c¸c tõ ®· ®îc dïng.
-Gi¸o viªn ®i quanh quan s¸t . Sau khi trß ch¬i kÕt thóc cã thÓ yªu cÇu vµi häc sinh kh¸ nãi l¹i toµn bé 8 c©u ®ã cho líp nghe.
suggested answers:
Cuc Phuong is the first National Park in Vietnam.
It is located160km Southwest of Hanoi.
It covers 200 square kilometre.
 4.In 2002, nearly 100.000 people visited Cuc Phuong National Park
5.There are 2000 species of flora.
6.There are 450 species of fauna.
7. Nguyen Hue's army was stationed in Quen Voi before it made its surprise attack on Thang Long
8.There are 2000 species of flora. 
 Unit 12: Music
 C. LISTENING 
After you listen
Work in groups.Discuss Quang Hung's ideas about Van Cao's music. Do you agree or disagree with him?
Sử dụng trß ch¬i Interview
-work in pairs: ask and answer these questions
1. Does Quang Hung like Van Cao’s music?
2. Which song by Van Cao does he like most? And why?
3. Quang Hung says that Van Cao’s songs about rural life in Viet Nam are sweet, gentle and very lyrical. Do you agree or disagree with Quang Hung?
4.Do you like to listen to Van Cao 's songs?
-Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh nghe vµi bµi h¸t cña V¨n Cao vµ yªu cÇu häc sinh t×m tÝnh tõ thÝch hîp ®Ó nãi vÒ bµi h¸t võa nghe.
 Unit 13: films and cinema
 C. LISTENING 
After you listen
Work in groups.Talk about Lan and Huong's plans for the next week.
Use the information you have written on the calendar.
Sử dụng trß ch¬i Magic box
--Gi¸o viªn chuÈn bÞ nh÷ng chiÕc hép nhá trong ®ã cã c¸c mÈu giÊy ghi c¸c ngµy tõ thø 2 ®Õn chñ nhËt.chia líp thµnh 6 - 8 nhãm, vµ ph¸t cho mçi nhãm 1 chiÕc hép ®· chuÈn bÞ. c¸c thµnh viªn trong nhãm sÏ lÇn lît bèc th¨m c¸c mÉu giÊy. Bèc th¨m tróng mÉu giÊy cã ghi ngµy nµo th× ph¶i nãi ngµy ®ã Lan hay H¬ng cã kÕ ho¹ch lµm g×.
-Sau khi c¸c th¨m ®· ®îc bèc vµ ®Æt c©u , gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu vµi häc sinh nãi l¹i toµn bé kÕ ho¹ch tuÇn tíi cña Lan vµ H¬ng cho líp nghe.
suggested answers:
Monday: Lan is going to see a play with Tuyet on Monday
Tuesday: Both Lan and Huong are free.
Wednesday: Huong is going to the singing Club onWednesday night 
Thursday: Lan is going to visit her grandparents on Thursday
Friday: Huong is taking Chinese classes on Fridays
Saturday: Lan is busy on Saturday
Sunday:Huong is going on a picnic to Hoa Lu with some of her friends on Sunday
 Unit 14: the world cup
 C. LISTENING 
After you listen
Work in groups.Talk about the milestones in PelÐ's life.
Sử dụng trß ch¬i Pelmanism.
--Gi¸o viªn chuÈn bÞ 10 thÎ b»ng b×a, ®¸nh sè mét mÆt vµ mÆt kia ghi n¨m vµ dÊu Ên trong cuéc ®êi PelÐ.
1
1940
8
He was born in Brazil
2.
1956
9
He joined a Brazilian football club
3.
1958
10
Pele’ became the only player to participate in three World Cups in 1958, 1962, and 1970
4.
1962
11
he led the team to its first world club championship
5.
1970
12
he led the team to its first world club championship
6.
before 1977
13
He played for an American football club
7.
1977
14
he retired
-D¸n c¸c thÎ ®ã lªn b¶ng chØ cho häc sinh thÊy mÆt cã ®¸nh sè.
-Chia líp thµnh 2 nhãm. LÇn lît mçi nhãm chän 2 sè.
-LËt 2 thÎ häc sinh ®· chän. NÕu khíp nhau ( vÝ dô :1940-He was born in Brazil) th× nhãm ®ã ®îc tÝnh ®iÓm.NÕu kh«ng khíp, th× óp thÎ l¹i nh cò.Trß ch¬i tiÕp tôc cho tíi khi tÊt c¶ c¸c thÎ ®· ®îc lËt ra.
-nhãm nµo mµ nhiÒu ®iÓm h¬n lµ ngêi chiÕn th¾ng.
 Unit 15: Cities
 C. LISTENING 
After you listen
Work in groups.Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty
Sử dụng trß ch¬i Interview.
-Häc sinh lµm viÖc theo cÆp . hái , tr¶ lêi vµ ®iÒn th«ng tin cßn thiÕu vµo thÎ cua m×nh.
 CARD 1A
 The Statue of Liberty
A:What is one of New York’s most familiar imagines ?
B:........................ ......................? 
A:On an island in New York’s Harbour. What is its formal name ?
B:.....................................................
.....................................................?
A: As a gift to America people from the French to show the friendship between the two nations.
When was the Statue completed ?
B:................................................
A:In 1886.
 When can Tourists visit the Statue ?
B:...................................................
.............................................................
 CARD 1B
 The Statue of Liberty
A:...................................................?
B:The Statue of Liberty. Where is it ?
A:............................................
 ............................................?
B:Liberty Enlightening the World.
 Why was it made ?
A:.....................................................
........................................................
.....................................................?
B:In 1884.
 When was it transported to America?
A:..................................................
.....................................................?
B: From 9:30 am to 5:00pm daily except Christmas Day.
j What is one of New York’s most familiar imagines ?
uThe Statue of Liberty.
k Where is it ?
uOn an island in New York’s Harbour.
l What is its formal name ?
uLiberty Enlightening the World.
m Why was it made ?
uAs a gift to America people from the French to show the friendship between the two nations.
n When was the Statue completed ?
uIn 1884.
o When was it transported to America ?
uIn 1886.
p When can Tourists visit the Statue ?
uFrom 9:30 am to 5:00pm daily except Christmas Day.
Unit 16: HISTORICAL PLACES 
 C. LISTENING 
After you listen
Work in groups.Talk about the ancient town of Hoi An, using the following cues.
its location and roles in the past
its attractive characteristics at present
its main tourist attractions and their features.
Sử dụng trß ch¬i Story In A Bag .
-gi¸o viªn chuÈn bÞ 8 phong b× (envelopes) cã c¸c mÉu giÊy ghi nh÷ng tõ vÒ Phè cæ Héi An
envelope 1: Location:Hoi An , 30km,south,Dannang, Thu Bon river.
envelope 2: Role: Hoi An , major, trading centre, Southeast Asia , 
 the 16th and 17th centuries
envelope 3: Features: Hoi An , famous , temples, pagodas, small tile-roofed 
 houses , narrow streets. All the houses ,made , wood 
envelope 4: tourist attractions : attractions of Hoi An ,Japanese Covered 
 Bridge, Assembly Hall of Cantonese Chinese 
 Congregation , Tan Ky House
-chia líp thµnh 8 nhãm , ph¸t cho mçi nhãm 1 phong b× .
-c¸c häc sinh trong nhãm sÏ ph¶i dïng nh÷ng tõ ghi trªn mÉu giÊy trong phong b× cña m×nh ®Ó viÕt c©u liªn quan ®Õn Héi An.
-Sau 5 phót, gi¸o viªn gäi ngêi ®¹i diÖn cña mçi nhãm lªn b¶ng ®äc c©u cña nhãm m×nh cho líp nghe.
- gi¸o viªn cïng häc sinh nhËn xÐt vµ s÷a lçi nÕu cã

Tài liệu đính kèm:

  • docDay After you listen Anh 11.doc