Bài tập trắc nghiệm Hóa học Lớp 11 - Luyện tập hợp chất hữu cơ (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học Lớp 11 - Luyện tập hợp chất hữu cơ (Có đáp án)

Câu 1: Chất nào sau đây là hiđrocacbon ?

A. CH2O B. C2H5Br C. C6H6 D. CH3COOH.

Câu 2: Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

A. CH4 B. C2H6 C. C6H6 D. C3H6Br.

Câu 3: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4Cl2 là

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4.

Câu 4: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H7N là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Câu 5: Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

 

docx 6 trang Người đăng Thùy-Nguyễn Ngày đăng 29/05/2024 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Hóa học Lớp 11 - Luyện tập hợp chất hữu cơ (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP HỢP CHẤT HỮU CƠ
CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO
Câu 1: Chất nào sau đây là hiđrocacbon ?
A. CH2O	B. C2H5Br	C. C6H6	D. CH3COOH.
Câu 2: Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon ?
A. CH4	B. C2H6	C. C6H6	D. C3H6Br.
Câu 3: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4Cl2 là
A. 1	B. 3	C. 2	D. 4.
Câu 4: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H7N là
A. 3	B. 2	C. 1	D. 4.
Câu 5: Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là
A. 3	B. 2	C. 1	D. 4.
Câu 6: Vitamin A có công thức phân tử là C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là
A. 7	B. 6	C. 5	D. 4.
Câu 7: Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong quả cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Số kết đôi đó có trong phân tử licopen là
A. 13	B. 12	C. 14	D. 11.
Câu 8: Mentol (C10H20O ) và menton (C10H18O) cùng có trong tinh dầu bac hà ; phân tử đều có một vòng 6 cạnh, không có liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử mentol và menton lần lượt là
A. 0 và 1	B. 1 và 0	C. 1 và 2	D. 2 và 1.
Câu 9:  Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách ra từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích limonen cho thấy phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau : %mC = 88,235% ; %mH= 11,765%. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí bằng 4.690. Công thức phân tử của limonen là
A. C10H16	B. C10H18	C. C10H16O	D. C8H8O2.
Câu 10: Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức của phân tử X là
A. C2H4O	B. C5H12O	C. C4H8O2	D. C3H4O3.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ), thu được 8,96 lít CO2(đktc) và 7,2 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với CO2 là 2. Công thức phân tử của X là
A. C2H4O	B. C5H12O	C. C4H8O2	D. C3H4O3.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch KOH dư. Sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 1,8 gam, khối lượng bình (2) tăng 6,6 gam. Tỉ khối của X đối với hiđro là 44. Xác định công thức của phân tử X.
A. C2H4O	B. C5H12O	C. C4H8O2	D. C3H4O3.
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 3,6 gam, ở bình (2) có 20 gam kết tủa. Tỉ khối của X đối với hiđro là 30. Xác định công thức của phân tử X.
A. CH2O	B. C2H4O2	C. C4H8O4	D. C3H8O.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 6,73 lít CO2 (đktc) ; 1,12 lít N2 (đktc) và 6,3 gam H2O. biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất . Công thức phân tử của X là
A. C3H9N	B. C3H7O2N	C. C3H7ON	D. C3H7O3N.
Câu 15: Phân tích 0,45 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, N), thu được 0,88 gam CO2. Mặt khác , nếu phân tích 0,45 gam X đẻ toàn bộ N trong X chuyenr thành NH3 rồi dẫn NH3 vừa tạo thành vào 100ml dung dịch H2SO4 0,4M thu được dung dịch Y. Trung hòa axit dư trong Y cần 70 ml dung dịch NaOH 1M. Biết 1 lít hơi chất X (đktc) nặng 2,009 gam. Công thức phân tử của X là
A. C2H8N2	B. CH6N2	C. C2H5N	D. C2H7N.
Câu 16: Đốt cháy 100 ml hơi một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong 450 ml O2, thu được 650 ml hỗn hợp khí và hơi. Sau khi ngưng tụ hơi nước chỉ còn 350 ml. Tiếp theo cho qua dung dịch KOH dư chỉ còn 50 ml khí bay ra. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện, nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của X là
A. C3H8O2	B. C3H6O	C. C4H8O	D. C3H6O2.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,925 gam hợp chất hữu cơ A thu được 2,2 gam CO2, 1,125 gam H2O. Công thức phân tử của A là
A. C2H6O	B. C4H10O	C. C8H20O2	D. C6H14O
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không chính xác ?
A. Chưng cất là phương pháp thuận tiện để tinh chế các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau.
B. Chưng cất là phương pháp tinh chế, tách dựa trên sự khác nhau về thành phần của hỗn hợp hơi và thành phần hỗn hợp lỏng nằm cân bằng với nhau.
C. Chưng cất là phương pháp tinh chế, tách dựa trên sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất.
D. Chưng cất là phương pháp tinh chế, tách dựa trên sự khác nhau về tỉ khối hơi của các chất.
Câu 19: Hai chất:
khác nhau về
A. Thành phần các nguyên tố trong phân tử	B. Khối lượng phân tử
C. Tổng số liên kết cộng hóa trị trong phân tử	D. Trật tự liên kết.
Câu 20: Hóa học hữu cơ nghiên cứu :
A. Tính chất và sự biến đổi của các nguyên tố hóa học
B. Tính chất của tất cả các hợp chất của cacbon.
C. Tính chất của phần lớn các hợp chất của nguyên tố cacbon, hiđro, oxi, nito
D. Tính chất của các hợp chất thiên nhiên.
Câu 21: Câu đúng nhất trong các câu sau đây là:
A. Dầu mỏ là hợp chất phức tạp
B. Dầu mỏ là hợp chất tự nhiên của nhiều chất hữu cơ
C. Dầu mỏ là hợp chất tự nhiên của nhiều loại hiđro cacbon
D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định
Câu 22: Z là hỗn hợp khí gồm 2 hiđorocacbon. Đốt cháy hoàn toàn 1 lit hỗn hợp khí Z thu được 1,5 lit CO2 và 1,5 lit hơi nước( biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)
Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là
A. CH4 và C2H6	B. CH4 và C2H2	C. C2H2 và C4H10	D. C8H8 và C2H6
Câu 23: Nhóm phân thức phân tử biểu diễn nhiều hợp chất là: 
(I) CH2O; 
(II) C2H2Cl2
(III) C2H6O
(IV) CH2O2
A. (I) và (II)	B. (I) và (III)	C. (III) và (IV)	D. (II) và (III)
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được = . Công thức phân tử của X là:
A. (C2H2)n với 	B. (CH)n với 	C. C4H4	D. C6H6
Câu 25: X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức có chứa oxi. Đốt cháy hoàn toàn một mol X cần 4 mol oxi thu được CO2 và hơi H2O với thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). X có công thức cấu tạo là:
A. CH3CH2CHO hoặc CH3COCH3	B. CH2 = CH – CH2 – OH
C. CH3 = CH – O – CH3	D. A, B, C đúng
Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 4,4g một hiđrocacbon X, sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 250ml dung dịch nước vôi trong 1M, thấy có 20,4g kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng đúng bằng khối lượng dung dịch trước phản ứng. Công thức phân tử của X là:
A. C3H6	B. C4H8	C. C3H4	D. Kết quả khác
Câu 27: Xét các hợp chất hữu cơ mạch hở sau:
Ancol đơn chức no (X), anđehit đơn chức no (Y), ancol đơn chức không no 1 nối đôi (Z), anđehit đơn chức không no một nối đôi (T). Ứng với công thức tổng quát CnH2nO có hai chất là
A. X, Y	B. Y, Z	C. Z, T	D. X, T
Câu 28: Oxi hóa 4,02g chất hữu cơ Y chỉ thu được 3,18g xôđa và 0,672 lít khí CO2 (đktc). Y có công thức đơn giản nhất là
A. CH2ONa	B. Na2C2O4	C. Na2CO2	D. NaCO2
Câu 29: Chất hữu cơ X (C, H, O) khi đốt cháy hoàn toàn cho CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Số mol O2 cần dùng gấp 4 lần số mol X đem đốt, biết X chỉ chứa 1 nguyên tử oxi. X có công thức phân tử là:
A. C2H6O	B. C4H8O	C. CH4O	D. C3H6O
Câu 30: Chất X có công thức phân tử C8H10O. Nếu cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối và nước thì số đồng phân của X dẫn xuất của benzen là
A. 3	B. 6	C. 9	D. 10
Câu 31: Cho các chất sau:
CH3CHOCHOOH (1)
CH3CH = CHCH (2)
CH3CHBrCH2CH3 (3)
CH3CH = CHCHBrCH3 (4)
Chất có đồng phân hình học là:
A. (2); (4)	B. (1); (2)	C. (2); (3)	D. (3); (4)
Câu 32: Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích hiđrocacbon X thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hiđrocacbon X khi đem đốt (trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). hiđrocacbon đó là:
A. C2H2	B. C2H4	C. CH4	D. C6H6
Câu 33: Câu sai trong các câu sau là:
A. Cation có điện dương ở nguyên tử cacbon được gọi là cacbocation
B. Nhóm nguyên tử mang điện tích dương được gọi là cacbocation
C. Cacbon tự do và cacbocation là các tiểu phân trung gian trong phản ứng hữu cơ.
D. Các tiểu phân trung gian trong phản ứng hữu cơ có thời gian tồn tại rất ngắn.
Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 2,8g hỗn hợp chất hữu cơ X rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dung dịch NaOH thì dung dịch này có khối lượng tăng thêm 12,4g, thu được hai muối có khối lượng tổng cộng là 19g và hai muối có tỉ lệ về số mol 1 : 1. Dãy đồng đẳng của X là:
A. CnH2n+2	B. CnH2n-2	C. CnH2n	D. CnH2n-6
Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 10cm3 một hợp chất hữu cơ M ở thể khí phải dùng hết 225cm3 không khí (chứa 20% thể tích khí O2) thu được 30cm3 CO2 và 30 cm3 hơi H2O. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. M có công thức phân tử là:
A. C4H8	B. C3H6	C. C3H8	D. C3H4
Câu 36: Trộn 12cm3 hơi một chất hữu cơ X ( gồm C, H, O) với 50cm3 O2 (lấy dư) rồi đốt cháy thì thể tích khí thu được là 74cm3. Nếu cho hỗn hợp qua H2SO4 đậm đặc thì thể tích giảm còn 38cm3, nếu tiếp tục dẫn qua KOH dư thì chỉ có 14cm3 khí thoát ra. X có công thức phân tử là:
A. C2H6	B. C2H6O	C. C3H8O	D. CH4O
Câu 37: Đốt cháy 5,8g chất hữu cơ X thu được 2,65g Na2CO3, 2,25g H2O và 12,1g CO2. X có công thức cấu tạo thu gọn là ( biết rằng trong phân tử X có một nguyên tử oxi)
A. C2H5ONa	B. C6H5ONa	C. C5H11ONa	D. C1H9ONa
Câu 38: Đốt cháy 1,8g chất hữu cơ X chỉ chứa C, H, O cần 1,344 lít O2 và thu được CO2 và H2O có tỉ lệ thể tích 1 : 1. Công thức đơn giảm nhất của X là:
A. CH2O	B. CHO	C. CH3O	D. Kết quả khác
Câu 39: Khi phân tích chất hữu cơ X chỉ chứa C, H, O thì có mC + mH = 3,5mO. Công thức đơn giản nhất của X là:
A. C3H8O	B. C5H10O	C. C2H5O	D. C4H8O
Câu 40: Hai chất hữu cơ X và Y cùng chứa các nguyên tố C, H, O. Khi đốt cháy mỗi chất đều phải dùng một lượng oxi bằng 8 lần lượng oxi có trong mỗi chất và thu được khí CO2 và H2O theo tỉ lệ về khối lượng CO2 so với khối lượng của nước là 22/9. Công thức đơn giản nhất của mỗi chất là:
A. C3H6O	B. C3H8O	C. C2H4O	D. C4H8O
Câu 41: Có chất hữu cơ no, mạch hở X chứa C, H, O. Cho vào bình 0,01 mol chất lỏng X và lượng oxi vừa đủ để đốt cháy hết X. Sau khi đốt cháy hoàn toàn, thấy số mol khí giảm 0,01mol so với số mol trước phản ứng. X chứa 1 nguyên tử oxi. Công thức phân tử của X là:
A. C2H8O	B. C3H6O
C. C2H6O hoặc C3H8O	D. C4H8O
Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ Y cần 6,4g oxi tạo thành 3,6g H2O và 8,8g CO2. Công thức đơn giản nhất của Y là:
A. CH3O	B. CH2O	C. C2H4O2	D. CHO
Câu 43: Đốt cháy x lit khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư thấy tạo thành 2,45g kết tủa. Giá trị của x (đktc) là:
A. 0,65 lit	B. 0,56 lit	C. 0,66 lit	D. 1,12 lit
Câu 44: Hai chất X, Y bền, phân tử C, H, O. Khi đốt một lượng bất kỳ mỗi chất đều thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng mCO2 = 44 : 27
Công thức phân tử của X, Y là:
A. C3H6O và C3H6O2	B. C2H6O và C3H6O2	C. C2H6O và C2H6O2	D. Kết quả khác
Câu 45: Đốt cháy một lượng a mol X thu được 4,4g CO2 và 3,6g H2O. X có công thức phân tử là:
A. CH3OH	B. C2H5OH	C. C3H7OH	D. Kết quả khác
-----------------------------------------------
ĐÁP ÁN
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ĐA
C
D
C
B
C
C
A
A
A
C
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ĐA
C
D
B
B
D
B
B
D
D
C
Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ĐA
C
B
D
A
D
C
B
D
D
C
Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
38
40
ĐA
A
C
D
C
B
B
B
A
D
A
Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ĐA
C
B
B
C
A


Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_trac_nghiem_hoa_hoc_lop_11_luyen_tap_hop_chat_huu_co.docx