Bài kiểm tra học kì II môn: Tin Học

Bài kiểm tra học kì II môn: Tin Học

Câu 1: Trong NNLT Pascal, dữ liệu kiểu tệp:

A. Sẽ bị mất hết khi tắt máy C. Được lưu trữ lâu dài trên bộ nhớ ngoài

B. Không bao giờ bị mất D. Sẽ bị mất hết khi chương trình thực hiện xong

Câu 2: Trong NNLT Pascal, để gán tên tệp cho biến tệp ta sử dụng câu lệnh:

A. := ; C. := ;

B. Assign (, ); D. Assign (, );

Câu 3: Trong NNLT Pascal, mở tệp để đọc dữ liệu ta sử dụng thủ tục:

A. Reset(); C. Reset();

B. Rewrite(); D. Rewrite();

Câu 4: Trong NNLT Pascal, để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục:

A. Read(, ); C. Read(, );

B. Real(, ); D. Real(, );

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1634Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra học kì II môn: Tin Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ SỐ 1
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Tin học – (Thời gian làm bài 45 phút)
Họ và tên HS: ....................................................... Lớp: 11A10.
ĐIỂM
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
Câu 1: Trong NNLT Pascal, dữ liệu kiểu tệp:
A. Sẽ bị mất hết khi tắt máy
C. Được lưu trữ lâu dài trên bộ nhớ ngoài 
B. Không bao giờ bị mất
D. Sẽ bị mất hết khi chương trình thực hiện xong 
Câu 2: Trong NNLT Pascal, để gán tên tệp cho biến tệp ta sử dụng câu lệnh:
A. := ;
C. := ;
B. Assign (, );
D. Assign (, );
Câu 3: Trong NNLT Pascal, mở tệp để đọc dữ liệu ta sử dụng thủ tục:
A. Reset();
C. Reset();
B. Rewrite();
D. Rewrite();
Câu 4: Trong NNLT Pascal, để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục:
A. Read(, );
C. Read(, );
B. Real(, );
D. Real(, );
Câu 3: (2 điểm) 
Cho chương trình sau:
Hãy cho biết kết quả trên màn hình khi chạy chương trình:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Var a,b,c: integer;
 Procedure Hoan_doi(Var a,b:integer);
 Var tg: integer;
 Begin
 tg:=a; a:=b; b:=tg;
 End;
Begin
 a:=10; b:=11; c:=12;
 Hoan_doi(...,...);
 Hoan_doi(...,...);
 Hoan_doi(...,...);
 Writeln(a,' ',b,' ',c);
 Readln
End;
Câu 4: (3 điểm)
Viết chương trình thực hiện các thao tác sau:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: (4 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 2
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Tin học – (Thời gian làm bài 45 phút)
Họ và tên HS: ....................................................... Lớp: 11A....
ĐIỂM
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
Câu 1: Lượng dữ liệu lưu trữ trên một tệp
A. Không được lớn hơn 8 KB
C. Không được lớn hơn 32 KB
B. Không được lớn hơn 12 KB
D. Có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa 
Câu 2: Trong NNLT Pascal, để khai báo biến tệp văn bản ta sử dụng cú pháp:
A. Var : text;
C. Var : text;
B. Var = text;
D. Var = text;
Câu 3: Trong NNLT Pascal, mở tệp để ghi dữ liệu ta sử dụng thủ tục:
A. Reset();
C. Reset();
B. Rewrite();
D. Rewrite();
Câu 4: Trong NNLT Pascal, để ghi dữ liệu vào tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục:
A. Read(, );
C. Read(, );
B. Write(, );
D. Write(, );
Câu 5: (2 điểm) 
Cho chương trình sau:
Hãy cho biết kết quả trên màn hình khi chạy chương trình:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Var a,b,c: integer;
 Procedure Hoan_doi(Var a,b:integer);
 Var tg: integer;
 Begin
 tg:=a; a:=b; b:=tg;
 End;
Begin
 a:=10; b:=11; c:=12;
 Hoan_doi(...,...);
 Hoan_doi(...,...);
 Hoan_doi(...,...);
 Writeln(a,' ',b,' ',c);
 Readln
End;
Câu 6: (2 điểm)
Viết chương trình thực hiện các thao tác sau:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (4 điểm)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KT HKII - K11.doc