Trắc nghiệm chương 4 giới hạn lớp 11

Trắc nghiệm chương 4 giới hạn lớp 11

Câu 1: Tìm

A. B. C. D.

Câu 2:Tìm

A. B. C. D.

Câu 3:Tìm

A. B. C. D.

Câu 4: Tìm

A. B. C. D.

Câu 5: Tìm

A. B. C. D.

Câu 6: Tìm

A. 24 B. 0 C. D. Không có giới hạn

Câu 7: Tìm

A. B. 2 C. D. 8

Câu 8: Tìm

A. 1 B.2 C. 4 D.3

Câu 9. Tìm

A. 6 B.8 C.10 D.12

Câu 10: Tìm

A. B. 1 C. 2 D.

 

doc 5 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 02/11/2017 Lượt xem 888Lượt tải 12 Download
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm chương 4 giới hạn lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4 GIỚI HẠN LỚP 11
Bài : Giới hạn dãy số- giới hạn hàm số
Nhận Biết
Câu 1: Tìm 
A. 	 B. 	C. 	 D. 
Câu 2:Tìm 
A. 	B. 	 C. 	D. 
Câu 3:Tìm 
A. 	B. 	C. 	 	D. 
Câu 4: Tìm 
A. 	B. 	 C. 	D. 
Câu 5: Tìm 
A. 	B. 	 C. D. 
Câu 6: Tìm 
A. 24	B. 0	C. 	D. Không có giới hạn
Câu 7: Tìm 
A. 	B. 2	C. 	D. 8
Câu 8: Tìm 
A. 1	 B.2	C. 4 D.3
Câu 9. Tìm 
A. 6 B.8 C.10 D.12
Câu 10: Tìm 
A. 	B. 1	C. 2	D. 
Thông hiểu
Câu 11: Tìm 
A. 	 B. C. D. 
Câu12: Tìm 
A. 	B. 	C. D. 
Câu 13: Tìm 
A. 	B. 	C. D. 
Câu 14: Tìm 
A. 	B. 	C. 	 D. 
Câu 15: Tìm 
A. 	B. 	C. D. 
Câu 16: Tìm 
A.1 B.2 C.3 D.4
Câu 17. Tìm 
A.1 B.2 C. D. 
Câu 18. Tìm 
A.1 B.2 C. D. 
Câu 19.Tìm 
A. 	 B. 	C. 	D. 
Câu 20.Tìm 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21. Tìm 
A. 2 B.3 C.5 D.6
Câu 22. Tìm 
A. 	B. 1	C. 2	D. 
Vận dụng
Câu 23: Tìm ta được:
A. 	B. 	C. 	 D. 
Câu 24: Tìm ta được:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Tìm ta được:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Tìm ta được:
Câu 27: Tìm ta được:
A. 	B. 	C. 	 	D. 
Câu 28: Tìm ta được:
A. 	B. 	C. 	 	D. 
Câu 29: Tìm ta được:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30. Tìm 
A. B.1 C.2 D. 
Câu 31. Tìm 
A. B.1 C.2 D. 
Câu 32. Tìm 
A. B.1 C. D.0
Câu 33. Tìm 
A.0 B.1 C. D.2
Câu 34. Tìm 
A. B. C. D. 
Bài Hàm số liên tục
Nhận biết
Câu 1: cho hàm số: để f(x) liên tục tại điêm x0 = 1 thì a bằng?
A. 0	B. +1	C. 2	D. -1
Câu 2: cho hàm số: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. 	B. 	C. 	D. f liên tục tại x0 = 0
Câu 3: cho hàm số: đề f(x) liên tục tại điêm x = 4 thì a bằng?
A. 1	B. 4	C. 6	D. 8
Thông hiểu
Câu 4.cho hàm số: để f(x) liên tục trên R thì a bằng?
A. 2	B. 4	C. 3	D. 
Câu 5. Cho hàm số . Xét phương trình: f(x) = 0 (1) trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?
A. (1) có nghiệm trên khoảng (-1; 1)
B. (1) có nghiệm trên khoảng (0; 1)
C. (1) có nghiệm trên R
D. Vô nghiệm
Câu 6 Cho phương trình . Xét phương trình: f(x) = 0 (1) trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?
A. (1) Vô nghiệm
B. (1) có nghiệm trên khoảng (1; 2)
C. (1) có 4 nghiệm trên R
D. (1) có ít nhất một nghiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • docOn_tap_Chuong_IV_Gioi_han.doc