Phân phối chương trình môn Địa lý THPT năm 2013 - 2014

Phân phối chương trình môn Địa lý THPT năm 2013 - 2014

1 Bài 1 Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

2 Bài 2 Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế

3 Bài 3 Một số vấn đề mang tính toàn cầu

4 Bài 4 Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

5, 6, 7 Bài 5 Một số vấn đề của châu lục và khu vực

8 Ôn tập

9 Kiểm tra một tiết

B – ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

10, 11, 12 Bài 6 Hợp chủng quốc Hoa Kì

 13, 14,15 Bài 7 Liên minh châu Âu

16 Bài 8 Liên bang Nga

17 Ôn tập học kì I

18 Kiểm tra học kì I

 

doc 4 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 1128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Địa lý THPT năm 2013 - 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN ĐỊA LÝ THPT 
 (Thùc hiÖn tõ n¨m häc 2013- 2014 
vµ theo h­íng dÉn ®iÒu chØnh néi dung d¹y häc cña Bé GD&§T)
LỚP 11: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Cả năm : 37 tuần ( 35 tiết)
Học kì I : 19 tuần (18 tiết) 
Học kì II : 18 tuần (17 tiết) 
 Học kì I kết thúc ở Bài 8:  Liên bang Nga (Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội)
 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.
HỌC KÌ I
A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Tiết
Bài
Nội dung
ND điều chỉnh
1
Bài 1
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
2
Bài 2
Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế
3
Bài 3
Một số vấn đề mang tính toàn cầu
4
Bài 4
Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
5, 6, 7
Bài 5
Một số vấn đề của châu lục và khu vực
8
Ôn tập
9
Kiểm tra một tiết
B – ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
10, 11, 12
Bài 6
Hợp chủng quốc Hoa Kì
 13, 14,15
Bài 7
Liên minh châu Âu
 Tiết 4 - Cộng hoà Liên Bang Đức - Không dạy
16
Bài 8
Liên bang Nga
17
Ôn tập học kì I
18
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
19
Bài 8
Liên bang Nga (tiếp theo)
20
Liên bang Nga (tiếp theo)
21, 22, 23
Bài 9
Nhật Bản
24
Bài 10
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
25
Ôn tập
26
Kiểm tra 1 tiết
27
Bài 10
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiếp)
28
Bài 10
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiếp)
29 - 32
Bài 11
Khu vực Đông Nam Á
33
Bài 12
Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia
 Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a :Không dạy. GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung của tiết 1 để làm tư liệu viết báo cáo cho tiết 2
34
Ôn tập học kì II
35
Kiểm tra học kì II
 LỚP 11: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
Cả năm : 37 tuần (52 tiết)
Học kì I : 19 tuần (18 tiết) 
Học kì II : 18 tuần (34 tiết) 
 Học kì I kết thúc ở Bài 8:  Cộng hòa Liên bang Braxin (Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội)
 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.
HỌC KỲ I
A – Khái quát chung về nền kinh tế - xã hội thế giới
Tiết
Bài
Nội dung
1
Bài 1
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước
2
Bài 2
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Nền kinh tế tri thức
3
Bài 3
Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
4
Bài 4
Một số vấn đề mang tính toàn cầu
5
Bài 5
Thực hành: Tìm hiểu một số đặc điểm của nền kinh tế thế giới
6, 7, 8, 9
Bài 6
Một số vấn đề của châu lục và khu vực
10
Ôn tập
11
Kiểm tra 1 tiết
B – Địa lý khu vực và quốc gia
12 - 15
Bài 7
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
16
Bài 8
Cộng hòa Liên bang Bra-xin
17
Ôn tập học kì I
18
Kiểm tra học kì I
HỌC KỲ II
19
Bài 9
Cộng hòa Liên bang Bra-xin (tiếp theo)
20 - 24
Bài 10
Liên minh châu Âu (EU)
25 - 28
Bài 11
Liên bang Nga
29 - 32
Bài 12
Nhật Bản
33
Ôn tập
34
Kiểm tra 1 tiết
35, 36, 37, 38
Bài 13
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
39, 40, 41
Bài 14
Cộng hòa Ấn Độ
42 - 46
Bài 15
Khu vực Đông Nam Á
47, 48
Bài 16
Ô-xtray-li-a
49, 50
Bài 17
Ai Cập
51
Ôn tập học kì II
52
Kiểm tra học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docPHAN_PHOI_CHUONG_TRINH_SU_GIAM_TAI37_tuan.doc