Ôn tập môn Anh văn khối 11 - Unit 1 đến unit 16

Ôn tập môn Anh văn khối 11 - Unit 1 đến unit 16

I. READING

1. Daily routine(n): thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày

2. Bank(n) [bæηk] : bờ

3. Boil (v) [bɔil]: luộc, đun sôi(nước)

4. Plough(v) [plau]: cày( ruộng)

5. Harrow(v) ['hærou]: bừa(ruộng)

6. Plot of land(exp): thửa ruộng

7. Fellow peasant(exp): bạn nông dân

8. Lead(v) [led]: dẫn, dắt(trâu)

9. Buffalo(n) ['bʌfəlou]: con trâu

10. Field(n) [fi:ld]:đồng ruộng, cánh đồng

11. Pump(v) [pʌmp]: bơm(nước)

12. Chat(v) [t∫æt]=talk in a friendly way: nói chuyện phím, tán gẫu

13. Crop(n) [krɔp]: vụ, mùa

14. Do the transplanting(exp) [træns'plɑ:ntin]: cấy( lúa)

15. Be contented with(exp) [kən'tentid]=be satisfied with(exp) ['sætisfaid]: hài lòng

16. Go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông)

17. Get ready [get 'redi]= prepare(v) [pri'peə]: chuẩn bị

18. Be disappointed with(exp) [disə'pɔint]: thất vọng

19. Be interested in(exp) ['intristid] : thích thú, quan tâm

20. Go to bed(exp): đi ngủ (go-went-gone)

21. Go to school(exp): đi học

 

doc 29 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 28/08/2019 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Ôn tập môn Anh văn khối 11 - Unit 1 đến unit 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF..........
I. READING
Daily routine(n): thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày
Bank(n) [bæηk] : bờ
Boil (v) [bɔil]: luộc, đun sôi(nước)
Plough(v) [plau]: cày( ruộng)
Harrow(v) ['hærou]: bừa(ruộng)
Plot of land(exp): thửa ruộng
Fellow peasant(exp): bạn nông dân
Lead(v) [led]: dẫn, dắt(trâu)
Buffalo(n) ['bʌfəlou]: con trâu
Field(n) [fi:ld]:đồng ruộng, cánh đồng
Pump(v) [pʌmp]: bơm(nước)
Chat(v) [t∫æt]=talk in a friendly way: nói chuyện phím, tán gẫu
Crop(n) [krɔp]: vụ, mùa
Do the transplanting(exp) [træns'plɑ:ntin]: cấy( lúa)
Be contented with(exp) [kən'tentid]=be satisfied with(exp) ['sætisfaid]: hài lòng
Go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông)
Get ready [get 'redi]= prepare(v) [pri'peə]: chuẩn bị
Be disappointed with(exp) [disə'pɔint]: thất vọng
Be interested in(exp) ['intristid] : thích thú, quan tâm
Go to bed(exp): đi ngủ (go-went-gone)
Go to school(exp): đi học
Have breakfast/lunch/dinner(exp) : ăn sáng/trưa/tối (have-had-had)
In the morning/afternoon/evening(exp): buổi sáng/chiều/tối
Get up(v): thức dậy (get-got-got)
Wake up [weik ʌp](v): thức giấc (wake-woke-waken)
Local tobacco: ['loukəl tə'bækou] : thuốc lào
Life(n) [laif]: cuộc sống
Lives(npl.) [laivz] cuộc sống
Cue(n) [kju:] : sự gợi ý, lời ám chỉ
Farmer(n) ['fɑ:mə]: nông dân
Alarm(n) [ə'lɑ:m]=alarm clock: đồng hồ báo thức
Break(n) [breik]: sự nghỉ
Take an hour’s rest: nghỉ ngơi 1 tiếng
Take a short rest(exp): nghỉ ngơi ngắn (take-took-taken)
Neighbor(n) ['neibə]: người láng giềng
See(v) [si:] thấy (see-saw-seen)
Option(n) ['ɔp∫n]sự chọn lựa, quyền lựa chọn
Italicised word: chữ in nghiêng
Meaning(n) ['mi:niη]: nghĩa
Suit(v) [sju:t] hợp với, thích hợp với
Go and see(exp)=visit(v) ['vizit]: viếng thăm
Occupation(n) [,ɒkjʊ'pei∫n]= job(n) [dʒɔb]: nghề nghiệp, công viec
II. SPEAKING 
Tenth-grade student: học sinh lớp 10
Timetable(n) ['taimtəbl]=schedule(n) ['∫edju:l; 'skedʒul]: thời khoa bieu
Weekly(n) ['wi:kli]: hằng tuần
Civic education(n) ['sivik edju:'kei∫n]: giáo dục công dân
Technology(n) [tek'nɔlədʒi]: công nghệ học
Maths(n) [mæθ]: tóan học
Music(n) ['mju:zik]:nhạc, âm nhạc
Literature(n) ['litrət∫ə] : văn chương, văn học
Information technology(n) [ infə'mei∫n tek'nɔlədʒi ] : công nghệ thog tin
Geography(n) [dʒi'ɔgrəfi] : địa lý học
History(n) ['histri] : lịch sử học
Chemistry(n) ['kemistri]: hoá học
Class meeting [klɑ:s 'mi:tiη]: sinh họat lớp
Informatics(n) [,infə:'mætiks]: tin h ọc
Lesson(n) ['lesn] : bài học
Class(n) [klɑ:s] : giờ học, buổi học
English(n) ['iηgli∫]: Anh
Physics(n) ['fiziks]: vật lý học
Physical education (n) ['fizikl edju:'kei∫n]: giáo dục thể chất
Biology(n) [bai'ɔlədʒi]: sinh vật học
Activity(n) [æk'tiviti]: hoạt động
Read books: [ri:d buks]: đọc sách
Watch TV [wɔt∫ ti: 'vi:]: xem tivi
Ride to the stadium: đi xe đạp đến sân vận động
Stadium(n) ['steidiəm]: sân vận động
Ride(v) [raid]=go by bicycle ['baisikl]: đi xe dap. 
e.g. ride to school(đi xe đạp đến trường)
Ride- rode [roud] –ridden ['ridən](v): đi xe đạp
Play football [plei 'futbɔ:l]: chơi bóng đá
Play(v) [plei ]: chơi 
Ride home [houm]: đi xe đạp về nhà
Do the homework ['houmwə:k]: làm bài tập ở nhà
*( các bạn chuyển Unit 2 sang Vn times)
UNIT 2:SCHOOL TALKS.
Reading:	Listening:
international(a):thuoäc veà quoác teá	semester(n): hoïc kyø
flat(n): caên hoä	Writing:
narrow(a): chaät choäi	occasion(n): dòp
corner shop: cöûa haøng ôû goùc phoá	marital status: tình traïng hoân nhaân
stuck(a): bò taéc, bò keït	occupation(n): ngheà nghieäp
attitude(n): thaùi ñoä	applicable(a): coù theå aùp duïng	opinion(n): yù kieán	Language focus:
profession(n):ngheà nghieäp	marvellous(a): kyø laï, kyø dieäu
Speaking:	nervous(a): lo laéng
awful(a):	deã sôï, khuûng khieáp	improve(v): caûi thieän, caûi tieán
headache(n): ñau ñaàu	consider(v): xem xeùt
backache(n): ñau löng	threaten(v): sôï haõi
toothache(n): ñau raêng	situation(n): tình huoáng, hoaøn caûnh.
UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND
A.Reading:	
1.Training(n) ['treiniη] đào tạo 	 39.Marry ['mæri](v) to sb:kết hôn với ai đó 2.General education: ['dʒenərəl ,edju:'kei∫n] 40.Strong-willed(a) ['strɔη'wild]: ý chí mạnh mẽ
( giáo dục phổ thông) 41.Ambitious(a) [æm'bi∫əs] khát vọng lớn
3.Local(a): ['loukəl] địa phương	 42.Hard-working(a) ['hɑ:d'wə:kiη]: chăm chỉ
4.As + noun: với tư cách, là	 43.Intelligent(a) [in'telidʒənt]:thông minh
5.Brilliant(a): ['briljənt] sáng láng 44.Humane(a) [hju:'mein]: nhân đạo
6.Mature(a): [mə'tjuə] chín chắn, trưởng thành B.Speaking
7.Harbour(v): ['hɑ:bə] nuôi dưỡng(trong tâm trí 45.Background(n) ['bækgraund]: bối cảnh
8.Career(n): [kə'riə]sự nghiệp 46.Hobby(n) ['hɔbi]: sở thích riêng
9.Abroad(adv): [ə'brɔ:d] nước ngòai 47.Appearance(n) [ə'piərəns]: vẻ bên ngòai
10.Private tutor(n): ['praivit 'tju:tə] gia sư 48.Greeting(n) ['gri:tiη]: lời chào hỏi ai
11.Interrupt(v) [,intə'rʌpt]: gián đọan 49.Primary school: trường tiểu học(từ lớp 1-5) 12.Realise(v) ['riəlaiz]: thực hiện 50.Secondary school(n)Trường trung học(từ lớp6-12)
13.In spite [spait] of + Noun: mặc dù 51.Schoolwork(n): công việc ở trường
14.A degree [di'gri:] in Physics: bằng cử nhân ngành vật Lý 52.Favorite(a):['feivərit] ưa thích 15.With flying['flaiiη] colours: xuất sắc,hạng ưu 53.Foreign ['fɔrin] language: môn ngọai ngữ
16.Go (v) on to : tiếp tục 54. Architecture(n): ['ɑ:kitekt∫ə] kiến trúc
17.From then on: từ đó trở đi 55.Businessman/ nam/ nữ thương nhân
18.A PhD [,pi: eit∫ 'di:] : bằng tiến sĩ	 Businesswoman(n) ['bizniswumən]
19.Tragic(a) ['trædʒik]: bi thảm 56.Engineer(n): [,endʒi'niə] kĩ sư
20.Take(v) [teik] up: tiếp nhận 57.Office worker(n)['ɔfis 'wə:k]nhân viên văn phòng
Take-took-taken(v): cầm, giữ 58.Worker(n): ['wə:kə] công nhân
21.Obtain(v): [əb'tein] giành được, nhận 59.to be retired: [ri'taiəd] nghỉ hưu
22.Professor(n): [prə'fesə] giáo sư	 60.Family(n): ['fæmili] gia đình
23.Soon(adv): [su:n] không lâu, sớm 61.Education(n): [,edju:'kei∫n] sự giáo dục
24.To be awarded: [ə,wɔ:'did:]được trao giải 62.Dislike(v): [dis'laik]không thích
25.Determine(v): [di'tə:min] xác định 63.Experience(n) [iks'piəriəns] điều đã trải qua
26.Joy(n): [dʒɔi] niềm vui 64.Home(n) [houm]: nhà, chỗ ở
27.Ease(v) [i:z]: giảm nhẹ, vơi bớt 65.Parents(n): ['peərənt] cha mẹ
28.Founding(n) ['faundliη]: sự thành lập 66.Brother ['brʌđə]/sister ['sistə](n): anh, chị em
29.Humanitarian(a): [hju:,mæni'teəriən] nhân đạo C.Listening
30.Come true: [tru:] thành sự thật Come [kʌm]-came-come(v): đi, đến 67.Olympic champion(n): nhà vô địch Olympic
Task1: 68.Sports teacher(n): giáo viên thể dục
31.Having a fully ['fuli] developped mind [maind]: 69.Teacher’s diploma [di'ploumə]
(chứng chỉ giáo viên)
( có một tâm trí phát triển đầy đủ) 70.Love story(n): chuyện tình cảm
32.Keep [ki:p] in the mind: giữ trong đầu/ suy nghĩ 71. Romantic(a): lãng mạn
Keep-kept-kept(v): giữ, giữ lại 72.Congratulations [kən,grætju'lei∫n](n): chúc mùng!
33.Very well, with a very high mark [mɑ:k]: 73.Reader(n) ['ri:də]: bạn đọc
( rất tốt,với điểm/ thứ hạng rất cao) 74.First of all: trước hết
34.Make less severe [les si'viə]: 75.Join(v) [dʒɔin]: tham gia
( làm cho bớt nghiêm trọng) 76.Alone(a): một mình
35.Find out exactly by making calculations [,kælkju'le 77.Free time(n) thời gian rảnh rổi
( tìm ra một cách chính xác bằng cách tính tóan) 78.Book(n) tiểu thuyết
Task 2 79.Basketball(n) bóng rổ
36.Harboured the dream of a scientific career: 80.Swimming(n): bơi lội
( nuôi dưỡng giấc mơ về một sự nghiệp khoa học) 81.College(n): trường cao đẳng 37. To save money for a study tour abroad: 82. Writer(n) ['raitə]: nhà văn
(để có đủ tiền đi học nước ngòai)
Scientist(n) ['saiəntist]: nhà khoa học
D.Writing:
83.C.V(n): bản sơ yếu lí lịch 84.Past(a) [pɑ:st]: thuộc về quá khứ
84.Attend(v) [ə'tend]: tham dự, có mặt 85.Previous(a): ['pri:viəs] trước đây
85.Tourist guide(n): hướng dẫn viên du lịch 86.Telephonist(n) [ti'lefənist] ng ười trực điện thoại
87.Cue(n) [kju:]: gợi ý 88.Travel agency(n) ['trævl'eidʒənsi]: văn phòng du lịch
89.Quit(v) [kwit]: bỏ việc 90.Unemployed (a) [,ʌnim'plɔid] thất nghiệp
E. Language Focus
1. Pronunciation:
91.Men(n) [men](pl.n) đàn ông
92. Sad(a):[sæd] buồn
93.Mat(n) [mæt] thảm chùi chân
94.Pan(n)[ pæn]: xoang, chảo
95.Sand(n) [sænd] cát
96.Fat(a): [fæt] mập
97.Handbag(n) ['hændbæg] túi xách
98.Expensive(a) [iks'pensiv] đắc tiền
99.Shelf(n) [∫elf] kệ
100.Bench [bent∫]( n): ghế dài
2.Vocabulary and Grammar
101.To get angry ['æηgri] with somebody: giận giữ
102.Turn off(v) khóa, tắt 103.Gas stove(n)['gæs: stouv] lò ga
104.To return home(exp.): trở về nhà 105.Mess(n) [mes] tình trạng bừa bộn
106.Terrible(a) ['terəbl]:khủng khiếp 107.Seldom(adv) ['seldəm] hiếm khi
108.Climb [klaim] into (v) leo vào 109.Thief(n) [θi:f] kẻ trộm
200.Parrot(n) ['pærət] con vẹt 201.Turn on(v) bật, mở
202.Torch(n) ['tɔ:t∫] đèn Pin 203. Go back to sleep [sli:p](exp.) ngủ lại
Sleep-slept-slept(v) ngủ
UNIT 4: SPECIAL EDUCATION
Reading
 1. list(n): [list] danh sách	 2. activity (n) [æk'tiviti] họat động
 3. difficult (a) ['difikəlt] khó khăn	4. blind (n) [blaind] mù
 5. deaf (n) [def] điếc	6. mute (n) [mju:t] câm
 7. alphabet (n) ['ælfəbit] bảng chữ cái	8. work out (v) [wə:k, aut] tìm ra
 9. message (n) ['mesidʒ] thông điệp 10. listen to music ['mju:zik] (exp.) nghe nhạc
 11. doubt (n) [daut] sự nghi ngờ 12. go shopping ['∫ɔpiη] (exp.) mua sắm
 13. world (n) [wə:d] thế giới	14. read books (exp.) đọc sách
 15.special (a) ['spe∫l] đặc biệt	16. disabled (a) [dis'eibld] tàn tật
 17. dumb (a) [dʌm] câm 18. mentally (adv) ['mentəli] về mặt tinh thần
 19. retarded (a) [ri'tɑ:did] chậm phát triển	20. prevent sb from doing sth (exp.) ngăn cản ai làm gì 21. proper (a) ['prɔpə] thích đáng 
 22. schooling (n) ['sku:liη] sự giáo dục ở nhà trường
 23. opposition (n) [,ɔpə'zi∫n] sự phản đối	24. attend (v) [ə'tend] tham gia
 25. gradually (adv) ['grædʒuəli] từ từ	26. arrive (v) [ə'raiv] đến
 27. realise (v) ['riəlaiz] nhận ra	
28. make great efforts to do sth (exp.) nỗ lực rất nhiều để làm gì [greit , 'efət]
 29. kid (n) [kid] đứa trẻ 30. take a class [klɑ:s] : dạy một lớp học
 31. time – comsuming (a) ['taim kən'sju:miη] ( tốn thời gian)	 32. raise (v) [reiz] nâng, giơ
 33. arm (n) [ɑ:m] cánh tay 34. open up ( v) ['oupən, ʌp] mở ra
 35. finger (n) ['fiηgə] ngón tay 36. continue (v) [kən'tinju:] tiếp tục
 37. demonstration (n) [,deməns'trei∫n] sự biểu hiện	38. add (v) [æd] cộng
 39. subtract (v) [səb'trækt] trừ	 40. be proud [praud] of sth (exp.) tự hào về điều gì đó
 41. class (n) [klɑ:s] lớp học, buổi học, giờ học	42. be different ['difrənt] from sth (exp)không giống cái gì 43. Braille (n) [breil] hệ thống chữ nổi cho người mù
 44. poor (a) [pɔ:(r)] nghèo
 45. infer sth to sth (exp.) [in'fə:] suy ra 46. protest (v) ['proutest] phản đối
 Unit 5 Technology and You
Reading
1. illustration (n) [,iləs'trei∫n] ví dụ minh họa	 2. computer system (n)[kəm'pju:tə,'sistəm] hệ thống ... n trung taâm
5. well-known (a) [‘Wel ‘noun] noåi tieáng	6. place (n) [pleis] nôi
7. know[nou] -knew-known (v) bieát	8. city (n)['siti] thaønh phoá
While you read
1. located (a) [lou'keited] naèm ôû	2. southeastern (a) [sauθ'i:stən] phía ñoâng nam
3. state (n) [steit] bang	4. at the point [pɔint]: taïi nôi, taïi ñieåm
5. mingle ['miηgl] (v) (with sth) hoaø laãn	6. harbour (n) ['hɑ:bə] caûng
7. ice-free (a) ['ais'fri:] khoâng ñoùng baêng	8. season (n) ['si:zn] muøa
9. metropolitan (a) [,metrə'pɔlitən] thuoäc veà thuû ñoâ, ñoâ thò	
10. region (n) ['ri:dʒən] khu vöïc	11. total (a) ['toutl] taát caû	
12. area (n) ['eəriə] dieän tích, vuøng
13. square km ['kilə,mi:tə] (n) km vuoâng	14. population (n) [,pɔpju'lei∫n] daân soá
15. found (v) [faund] thaønh laäp	16. the Dutch (n) [dʌt∫] ngöôøi Haø lan
17. take over (v) ['teik'ouvə] tieáp quaûn	18. rename (v) [ri:'neim] ñaët laïi teân
19. unusual (a) [ʌn'ju:ʒl] khaùc thöôøng	20. global (a) ['gloubəl] toaøn caàu
21. finance (n) [fai'næns] taøi chính	22. financial (a) [ fai'næn∫l] thuoäc taøi chính
23. business (n) ['biznis] thöông maïi	24. New Yorker (n) ngöôøi daân New York
25. characterise (v) ['kæriktəraiz] ñaëc tröng hoaù	26. apartment [ə'pɑ:tmənt] building (n) toaø nhaø chung cö
27. attract (v) [ə'trækt] cuoán huùt	28. The Statue of liberty (n) töôïng ñaøi Nöõ thaàn töï do.
29. art gallery (n) [ɑ:t,'gæləri] phoøng tröng baøy ngheä thuaät
30. among (prep.) [ə'mʌη] naèm trong soá, giữa.	31. control (n) [kən'troul] söï kieåm soaùt, sự ñieàu khieån.
32. orginally (adv) [ə'ridʒnəli] baét ñaàu, moät caùch ñoäc ñaùo	
33. visitor (n) ['vizitə] du khaùch	34. communication (n) [kə,mju:ni'kei∫n] thông tin liên lạc.
After you read
1. place of interest ['intrəst](n) danh lam thaéng caûnh.	2. cover ['kʌvə] (with sth) (v) bao bọc, bao phuû
B. SPEAKING
1. national holiday (n) ['næ∫nəl,'hɔlədi] ngaøy nghæ cuûa caû nöôùc	
2. transport (n) ['trænspɔ:t] giao thoâng	3. formal (a) ['fɔ:məl] hình thức, khoù tính.
4. reserved (a) [ri'zə:vd] deø daët, kín đáo.	5. Londoner (n) ['lʌndənə] ngöôøi luaân ñoân
6. make comparison [kəm'pærisn] (v) so saùnh	7. A.D. ( anno domini) : sau coâng nguyeân
8. B.C. ( before christ): tröôùc coâng nguyeân	9. building (n) ['bildiη] toaø nhaø nhieàu taàng, cao oác
10. friendly (a) ['frendli] thaân thieän	11. open (a) ['oupən] côûi môû, thaät tình
12. convenient [kən'vi:njənt] ( for sb/ sth) (a) thuaän tieän	
13. high (a) [hai] cao, ñaét
C. LISTENING
1. hold (v) [hould] naém, caàm, giöõ	2. crown (n) [kraun] vöông mieän
3. tablet (n) ['tæblit] taám, baûn, phieán ( ñeå khaéc)	4. torch (n) ['tɔ:t∫] ngoïn ñuoác
5. robe (n) [roub] aùo choaøng	6. Statue (n) ['stætju:] böùc töôïng
7. familiar (a) [fə'miljə] quen thuoäc	8. image (n) ['imidʒ] hình aûnh
9. island (n) ['ailənd] hoøn ñaûo	10. symbolize (v) ['simbəlaiz] bieåu töôïng cho 
11. symbol (n) ['simbəl] bieåu töôïng	12. formal (a) ['fɔ:məl] chính thöùc
13. enlighten (v) [in'laitn] khai saùng	14. gift (n) [gift] quaø taëng
15. friendship (n) ['frend∫ip] tình höõu nghò	16. nation (n) ['nei∫n] quoác gia
17. show (v) [∫ou] theå hieän	18. loose (a) [lu:s] roäng
19. concrete (n) ['kɔηkri:t] beâ toâng	20. base (n) [beis] beä
21. pedestal (n) ['pedistl] ñeá	22. monument (n) ['mɔnjumənt] töôïng, bia kæ nieäm
23. copper (n) ['kɔpə] ñoàng	24. iron (n) ['aiən]saét
25. frame (n) [freim] khung	26. make [meik] (of) : laøm baèng 
27. transport (v) [træn'spɔ:t] vaän chuyeån	28. material (n) [mə'tiəriəl] chaát lieäu
29. height (n) [hait] chieàu cao	30. weight (n) ['weit] söùc naëng, troïng löôïng 
D. WRITING
1. be situated ['sitjueitid] (a) naèm ôû	2. be famous ['feiməs] for (sth) (a) noåi tieáng bôûi caùi gì
3. historic (a) [his'tɔrik] lòch söû	4. cathedral (n) [kə'θi:drəl] thaùnh ñöôøng, nhaø thôø lôùn
5. House of Parliament (n) toaø nghò vieän	6. ideal (a) [ai'diəl] lí töôûng
7. St. Paul : vò thaùnh Paul (St. = saint : vò thaùnh)	8. get away [ə'wei] from (sth) traùnh xa
9. description (n) [dis'krip∫n] söï moâ taû	10. town (n) [taun] thò xaõ, thaønh phoá nhoû
E. LANGUAGE FOCUS
a. Pronunciation
1. thin (n) [θin] gaày, maûnh khaûnh	2. thought (n) [θɔ:t] söï suy nghó, yù töôûng
3. birthday (n) ['bə:θdei] ngaøy sinh nhaät	4. clothes (n) [klouđz] y phuïc
5. another (a) [ə'nʌđə] khaùc, theâm nöõa	6. brother (n) ['brʌđə] anh, em trai
7. rose (n) [rouz] hoa hoàng	8. over there : ôû ñaèng kia
b. Grammar
1. coast (n) [koust] bôø bieån	2. capital (n) ['kæpitl] thuû ñoâ
3. nearly (adv) ['niəli] gần nhö.	4. shopping center (n) ['∫ɔpiη'sentə] trung taâm thöông maïi
5. temple (n) ['templ] ngoâi ñeàn, ngoâi mieáu	6. countryside (n) ['kʌntrisaid] vuøng queâ
7. crowded (a) ['kraudid] ñoâng ñuùc, chaät ních	
8. tourist destination (n) ['tuərist,desti'nei∫n] nôi thu huùt du khaùch
 UNIT 16 HISTORICAL PLACES
A. READING
Before you read
1. historical (a) [his'tɔrikəl] coù lieân quan tôùi lòch söû	2. Co Loa Citadel ['sitədl] di tích thaønh coå loa
3. Hoa Lu capital ['kæpitl] côù ñoâ Hoa Löu	4. Den Hung Remains [ri'meinz] khu di tích Ñeàn Huøng
5. Son La prision ['prizəm] and museum [mju:'ziəm] nhaø tuø vaø vieän baûo taøng Sôn La.	
6. Hue imperial [im'piəriəl] city : Kinh Thaønh Hueá
7. Cu Chi tunnels ['tʌnlz] ñòa ñaïo Cuû Chi	8. as far as I know : theo taát caû nhöõng ñieàu maø toâi bieát
9. university (n) ['ju:nəti] ñaïi hoïc	10. impress (v) [im'pres] gaây aán töôïng
11. exactly (adv) [ig'zæktli] chính xaùc
While you read 
1. originally (adv) [ə'ridʒnəli] coù nguoàn goác, voán dó	2. dynasty (n) ['dinəsti] trieàu ñaïi
3. cultural (a) ['kʌlt∫ərəl] thuoäc vaên hoùa	4. site (n) [sait] nôi, choã. 
5. representative (n) [repri'zentətiv] bieåu töôïng	6. Confucian (n) [kən'fju:∫n] ñaïo nho
7. behaviour (n) [bi'heivjə] loái haønh söû	8. behave (v) [bi'heiv] cö xöû
9. establish (v) [is'tæbli∫t] thaønh laäp	10. on the grounds [graundz] of : treân khu ñaát
11. educate (v) ['edju:keit] giaùo duïc, ñaøo taïo	12. memorialize (v) [mə'mɔ:riəlaiz] toân vinh, töôûng nhôù
13. brilliant (a) ['briljənt] loãi laïc	14. scholar (n) ['skɔlə] hoïc giaû
15. achievement (n) [ə't∫i:vmənt] thaønh tích	16. royal (a) ['rɔiəl] cung ñình, hoøang gia
17. engrave (v) [in'greiv] khaéc, traïm troå	18. stele (n) ['sti:li] bia ñaù ( soá nhieàu: stelae)
19. giant (a) ['dʒaiənt] to lôùn, khoång loà	20. tortoise (n) ['tɔ:təs] con ruøa
21. existence (n) [ig'zistəns] söï toàn taïi	22. exist (v) [ig'zist] toàn taïi
23. well-preserved (a) [wel,pri'zə:vd] ñöôïc baûo toàn toát	24. architecture (n) ['ɑ:kitekt∫ə] kieán truùc
25. banyan ['bæniən] tree (n) caây ña	26. witness (v) ['witnis] chöùng kieán
27. feudal (a) ['fju:dl] phong kieán	28. flourish (v) ['flʌri∫] höng thònh, phaùt trieån maïnh meõ
29. pride (n) [praid] nieàm töï haøo	30. proud (a) [praud] töï haøo
31. talented man ['tæləntid,mæn] nhaân taøi	32. train (v) [trein] taäp luyeän
After you read
1. suggestion (n) [sə'dʒest∫ən] söï gôïi yù	2. function (n) ['fʌηk∫n] chöùc naêng, nhieäm vuï
3. special (a) ['spe∫l] rieâng bieät, ñaët bieät	4. build [bild] – built [bilt] – built (v) xaây caát, döïng leân
B. SPEAKING
1. Ho Chi Minh’s Mausoleum [mɔ:sə'liəm] :Laêng Chuû Tòch Hoà Chí Minh.	
2. construction (n) [kən'strʌk∫n] quaù trình xaây döïng
3. construct (v) [kən'strʌkt] thi coâng, xaây döïng	4. late president ['prezidənt] (n) vò chuû tòch quaù coá
5. roof (n) [ru:f] maùi nhaø	6. cottage (n) ['kɔtidʒ] ngoâi nhaø nhoû, nhaø tranh. 
7. maintenance (n) ['meintinəns]söï baûo döôõng, tu söûa	8. World Cultural Heritage ['heritidʒ] di saûn vaên hoùa
9. comprise (v) [kəm'praiz] bao goàm	10. section (n) ['sek∫n] khu vöïc, phaàn
11. the Royal Citadel : Hoøang Thaønh	12. the Imperial Enclosure : Ñaïi Noäi
13. the Forbidden Purple City : Töû caám thaønh	14. admission fee (n) leä phí vaøo cöûa
15. Thong Nhat Conference ['kɔnfərəns] Hall : Hoäi tröôøng thoáng nhaát	
16. Reunification [ri:ju:nifi'kei∫n] Hall : Dinh Thoáng Nhaát
17. Independence Palace [indi'pendəns,'pælis] Dinh Ñoäc Laäp	
18. bombardment (n) [bɔm'bɑ:dmənt] cuoäc oanh taïc baèng bôm, söï neùm bôm.
19. rebuild (v) ['ri:bild] xaây döïng laïi	20. decorate (v) ['dekəreit] trang hoøang, trang trí
21. chamber (n) ['t∫eimbə] phoøng lôùn	22. stand (n) [stænd] vò trí, choå ñöùng
23. organise (v) ['ɔ:gənaiz] toå chöùc, thieát laäp	24. photograph (n) ['foutəgræf] aûnh, böùc aûnh
C. LISTENING
1. visit (v) ['vizit] thaêm vieáng	2. merchant (n) ['mə:t∫ənt] nhaø buoân
3. vessel (n) ['vesl] thuyeàn lôùn, taøu lôùn	4. pillar (n) ['pilə(r)] coät
5. destination (n) [desti'nei∫n] ñieåm ñeán	6. ornamental (a) [ɔ:nə'mentl] duøng ñeå trang trí
7. ornament (n) ['ɔ:nəment] ñoà trang hoøang, trang trí	8. certify (v) ['sə:tifai] chöùng nhaän
9. Notre Dame Cathedral [kə'θi:drəl] Nhaø thôø Ñöùc Baø	10. Ha Long Bay [bei] vònh Haï Long ( ôû Quaûng Ninh)
11. The Huc Bridge ['bridʒ] caàu Theâ Huùc (ôû Haø Noäi) 	12. Noon gate [nu:n,geit] Ngoï Moân ( ôû kinh thaønh Hueá)
13. ancient (a) ['ein∫ənt] coå kính	14. formerly (adv) ['fɔ:məli] tröôùc kia, tröôùc ñaây
15. major (a) ['meidʒə] chính, chuû yeáu	16. trading (n) ['treidiη] thöông maïi, buoân baùn
17. port (n) [pɔ:t] caûng	18. tile-roofed (a) maùi nhaø ñöôïc lôïp ngoùi
19. recommend (v) [rekə'mend] gôïi yù, ñeà nghò	
20. Assembly Hall of Cantonese [kæntə'ni:z] Chinese Congregation [kɔηgri'gei∫n] : Hoäi Quaùn Quaûng Ñoâng.
21. precious (a) ['pre∫əs] quyù giaù 	22. Tan Ky House : nhaø Taán Kyù	
23. Japanese Covered ['kʌvəd] Bridge : chuøa caàu Nhaät Baûn, Lai Vieãn Kieàu.
D. WRITING
1. chart (n) [t∫ɑ:t] bieåu ñoà	2. information (n) [infə'mei∫n] thoâng tin, tin töùc
3. arrival (n) [ə'raivəl] söï ñeán, ngöôøi môùi ñeán	4. visitor (n) ['vizitə] du khaùch
5. increase (v) ['inkri:s] taêng leân	6. comparison (n) [kəm'pærisn] söï so saùnh	
E. LANGUAGE FOCUS
a. Pronunciation
1. pleasure (n) ['pleʒə] nieàm vui thích	2. measure (n) ['meʒə] söï ño löôøng
3. illusion (n) [i'lu:ʒn] aûo töôûng, söï ñaùnh löøa	4. massage (n) ['mæsɑ:ʒə] söï xoa boùp
5. machine (n) [mə'∫i:n] maùy moùc	6. Swedish (n) ['swi:di∫] ngöôûi Thuïy Ñieån
7. washing machine (n) ['wɔ∫iη,mə'∫i:n] maùy giaët	8. Asia (n) ['ei∫ə] chaâu aù
b. Grammar
1. comparative (a) [kəm'pærətiv] so saùnh baäc hôn	2. superlative (a) [su:'pə:ltiv] so saùnh baäc nhaát
3. cheap (a) [t∫i:p] reû tieàn	4. expensive (a) [iks'pensiv] ñaét tieàn
5. young (a) [jʌη] tre, nhoû tuoåi.	6. busy (a) ['bizi] baän roän
7. intelligent (a) [in'telidʒənt] thoâng minh	8. far (a) [fɑ:] xa
9. dangerous (a) ['deindʒrəs] nguy hieåm	10. passenger (n) ['pæsindʒə] haønh khaùch
11. buy [bai] – bought – bought (v) mua	12. difficult (a) ['difikəlt] khoù khaên
13. means of travelling [‘mi:nz,əv,'trævliη] phöông tieän di chuyeån	
14. unhealthy (a) [ʌn'helθi] oám yeáu, haïi söùc khoûe	15. polluted (a) [pə'lu:ted] bò oâ nhieãm	
16. convenient (a) [kən'vi:njənt] tieän lôïi, thích hôïp ( for sb)	17. fit (a) [fit] maïnh khoûe, sung söùc
18. public transport (n) ['pʌblik'trænspɔ:t] phöông tieän giao thoâng coâng coäng

Tài liệu đính kèm:

  • docUnit_4_Volunteer_work.doc