Những động từ và cấu trúc mà động từ theo sau có dạng thứcV / V-Ing / To - V

Những động từ và cấu trúc mà động từ theo sau có dạng thứcV / V-Ing / To - V

 - can, may, shall, will

 - should = had better:nªn lµm g×

 - must = have to : ph¶i lµm g×

 - used to : d• tõng lµm g×

 - make sb do st : khiÕn ai .

lµm g×

 Eg: She made me cry

- - let sb do st : cho fÐp ai.lµm g×

 (= allow sb to do st)

 Eg: He let me go out

 = He allowed me to go out

- - would rather .than : thµ .h¬n,

 thÝch h¬n, mong muèn r»ng.

 Eg: I’d rather stay at home

 than go out with him

 - help sb do st : gióp ®ì ai lµm g×

 ( gióp 1 phÇn, chung tay vµo)

 # help sb to do st :

 (gióp hoµn toµn)

 - see sb / st do st

 watch

 hear ( thÊy toµn bé sù viÖc

 feel sù viÖc ®ã x¶y ra råi)

 notice

- have sb do st : nhê ai lµm g×

 (have st done ) :nhê viÖc g× lµm

 bëi nguêi kh¸c. - enioy, like, love: thÝch

- dislike, hate: ghÐt

- mind: ng¹i, phiÒn

 + Do you mind + V-ing?

 + would you mind + V-ing?

 + Do you mind if S+ V( ht® )

 + would you mind if+ V(qk® )?

- finish = stop: dõng,kÕt thóc

- start = begin: b¾t ®Çu

- avoid: tr¸nh, xa l¸nh

- have trouble: cã vÊn ®Ò,gÆp trë ng¹i

- practise: luyÖn tËp, thùc hµnh

- consider: tÝnh chuyÖn,nghÜ ®Õn chuyÖn

- miss: nhí, mong

- suggest : ®Ò nghÞ, gîi ý

- continue =go on =keep:tiÕp tôc

- admit: thó nhËn

- deny: tõ chèi, chèi

- understand: quan t©m ®Õn

- would you mind: lµm ¬n,C¶m phiÒn

- be busy : bËn lµm g×

- can’t help: kh«ng thÓ kh«ng

- can’t stand:kh«ng thÓ chÞu ®­îc

- it’s no use/good: thËt v« Ých

 ch¼ng ®­îc tÝch sù g×

- prefer doing st to doing st:

 thÝch lµm g× h¬n

eg: I prefer cooking to washing

the dishes

- sb spend time doing st

eg: she spends half an hour

doing morning exercise every day

- see sb/st doing st

- Watch (thÊy 1 phÇn sù viÖc,

- Hear sù viÖc ®ang x¶y ra)

- feel

- notice

 

doc 3 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 27/08/2019 Lượt xem 143Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Những động từ và cấu trúc mà động từ theo sau có dạng thứcV / V-Ing / To - V", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Nh÷ng ®éng tõ vµ cÊu tróc mµ ®éng tõ theo sau cã d¹ng thøcV/V-ing/To-V 
 **********************
 V
 V-ing
 To V
 - can, may, shall, will
 - should = had better:nªn lµm g×
 - must = have to : ph¶i lµm g×
 - used to : d· tõng lµm g×
 - make sb do st : khiÕn ai ...
lµm g×
 Eg: She made me cry
- - let sb do st : cho fÐp ai...lµm g×
 (= allow sb to do st)
 Eg: He let me go out
 = He allowed me to go out
- - would rather.than : thµ ..h¬n,
 thÝch h¬n, mong muèn r»ng.
 Eg: I’d rather stay at home 
 than go out with him
 - help sb do st : gióp ®ì ai lµm g×
 ( gióp 1 phÇn, chung tay vµo)
 # help sb to do st :
 (gióp hoµn toµn)
 - see sb / st do st
 watch
 hear	( thÊy toµn bé sù viÖc
 feel sù viÖc ®ã x¶y ra råi)
 notice 
- have sb do st : nhê ai lµm g×
 (have st done ) :nhê viÖc g× lµm
 bëi nguêi kh¸c. 
- enioy, like, love: thÝch
- dislike, hate: ghÐt
- mind: ng¹i, phiÒn
 + Do you mind + V-ing?
 + would you mind + V-ing?
 + Do you mind if S+ V( ht® )
 + would you mind if+ V(qk® )?
- finish = stop: dõng,kÕt thóc
- start = begin: b¾t ®Çu
- avoid: tr¸nh, xa l¸nh
- have trouble: cã vÊn ®Ò,gÆp trë ng¹i
- practise: luyÖn tËp, thùc hµnh
- consider: tÝnh chuyÖn,nghÜ ®Õn chuyÖn
- miss: nhí, mong
- suggest : ®Ò nghÞ, gîi ý
- continue =go on =keep:tiÕp tôc
- admit: thó nhËn
- deny: tõ chèi, chèi
- understand: quan t©m ®Õn
- would you mind: lµm ¬n,C¶m phiÒn
- be busy : bËn lµm g×
- can’t help: kh«ng thÓ kh«ng
- can’t stand:kh«ng thÓ chÞu ®­îc
- it’s no use/good: thËt v« Ých
 ch¼ng ®­îc tÝch sù g×
- prefer doing st to doing st:
 thÝch lµm g× h¬n
eg: I prefer cooking to washing 
the dishes
sb spend time doing st
eg: she spends half an hour
doing morning exercise every day
see sb/st doing st
Watch (thÊy 1 phÇn sù viÖc,
Hear sù viÖc ®ang x¶y ra)
feel
notice
- would like= want: muèn
- expect: mong
- plan :dù tÝnh, cã kÕ ho¹ch
- decide: quyÕt ®Þnh
- threaten: ®e do¹
- agree: ®ång ý
- refuse: tõ chèi
- fail: thÊt b¹i
- don’t forget= remember
 ®õng quªn = nhí
- tobe about+ to V:se lam gi
- ask : ®Ò nghÞ, yªu cÇu
 Tell: sai, b¶o
 Advise:khuyªn + sb +To V
 Invite: mêi ai lµm g×
 Warn: c¶nh b¸o
 Allow: cho phÐp
- It takes sb time to V:Ai mÊt bao nhiªu thêi gian ®Ó lµm g×
Eg:It takes me 10 minutes to go
to school every day
- It’s+adj +( for sb/ofsb) ToV:lµm g× ..
Eg: It’s interesting to play soccer.
 It’s dangerous to ride motorbike without a helmet.
- too + adj/adv + To V
- adj/adv + enough + To V
( Qu¸ ®Ó lµm g× )
Eg: He is too weak to stand up
 He isn’t strong enough to stand up
- It’s time for sb to do st: ®· ®Õn lóc ai ®ã ph¶i lµm g× 
+It’s time sb did st
 High time
* Mét sè ®éng tõ sau chóng cã thÓ dïng c¶ d¹ng thøc V-ing hay To-V mµ kh«ng lµm thay ®æi nghÜa cña c©u lµ:
Begin
 	Start
 	Like*
 	 Love*
 	Eg: I started | to work for this foreign company 2 years ago.
 |working
* Mét sè ®éng tõ sau chóng cã thÓ dïng c¶ d¹ng thøc V-ing hay To-V nh­ng lµm thay ®æi nghÜa cña c©u lµ:
1.a. Stop + V-ing: dõng l¹i sù viÖc hoÆc vÊn ®Ò ng­êi ®ang lµm hoÆc s¾p lµm.
Eg: I have a headache.You should stop playing drum ( MÑ bÞ ®au ®Çu.Con ®õng ch¬i trèng n÷a).
 He really must stop smoking( Anh Êy thËt sù ph¶i ng­ng hót thuèc).
 	b. Stop + To-V: dõng l¹i, thay ®æi ®ét ngét ®Ó lµm mét viÖc kh¸c.
eg: Every half hour, he stops work to smoke a cigarette.( Cø nöa giê, «ng ta ng­ng lµm viÖc ®Ó hót 1 ®iÕu thuèc).
2.a. Remember + V-ing: nhí ®Õn sù viÖc hoÆc vÊn ®Ò mµ ng­êi ta d· lµm hoÆc ®· x¶y ra.
Eg: I remember paying you your book.( M×nh nhí lµ ®· tr¶ cËu s¸ch råi mµ)
 I’ll always remember meeting you for the first time.( M×nh sÏ lu«n nhí ngµy ®Çu tiªn gÆp b¹n)
 	b. Remember + To-V: Nhí ®Õn sù viÖc hoÆc vÊn ®Ò mµ ng­êi ta ph¶i lµm.
 	eg: Remember to turn off the lights before going out.( Nhí t¾t hÕt ®Ìn tr­íc khi ra vÒ).
 Remember to do all the homework.( Nhí lµm hÕt bµi tËp vÒ nhµ)
 = Don’t forget to do all the homework.
3. a. Forget + V-ing: quªn ®i sù viÖc hoÆc vÊn ®Ò mµ ng­êi ta ®· lµm hoÆc ®· x¶y ra.
Eg: I’ll never forget visiting Ho Chi Minh Mausoleum. ( T«i sÏ kh«ng bao giê quªn viÖc ®Õn th¨m l¨ng Hå ChÝ Minh) tøc ®· dÕn th¨m råi
 - I forgot putting salt in soup. ( M×nh quªn lµ ®· cho muèi vµo nåi canh råi) tøc lµ ®· cho muèi råi l¹i cho n÷a.
 	b. Forget + To-V: quªn ®i sù viÖc hoÆc vÊn ®Ò mµ ng­êi ta ph¶i lµm .
eg; The little boy always forgets to give me my magazine. ( Th»ng bÐ lóc nµo còng quªn ®­a t¹p chÝ cho t«i)
 - Don’t forget to send my letter.
4.a. Try + V-ing: Thö lµm viÖc g× ®ã.
Eg: You should try drinking some honey before going to bed.
 	b. Try + To-V: Cè g¾ng lµm viÖc g×.
eg: She tried to move wardrobe herself but she couldn’t.
5.a. Regret + V-ing: Hèi tiÕc vÒ sù viÖc ®· x¶y ra.
 	Eg: I don’t regret telling what I thought even if it upset her.
 	b. Regret + To-V: Hèi tiÕc, ©n hËn vÒ ®iÒu s¾p nãi ra.
Eg: I regret to inform you that the flight will be delayed half an hour. 

Tài liệu đính kèm:

  • docV-To V-Ving.doc