Kiểm tra học kỳ II môn: tiếng Anh khối: 11 - Mã đề 358

Kiểm tra học kỳ II môn: tiếng Anh khối: 11 - Mã đề 358

PHẦN TRẮC NGHIỆM

I. Chọn từ có dấu nhấn khác với các từ còn lại

Câu 1: A. gesture B. American C. welcome D. social

Câu 2: A. solar B. nuclear C. provide D. . water

II.Chọn từ hoặc cụm từ gạch dưới trong số A,B,C,D. cần được sửa

Câu 3: It'll (A) be (B) interesting to (C) can (D.) watch that film again.

Câu 4: Mike, (A) for that (B) I am working , is(C) the most generous person (D)I’ve ever met

Câu 5: It (A) was the new workers that ( B) made to work overtime. (C) None of them had any(D) protest.

III. Chọn từ có phần gạch dưới được đọc khác với các từ còn lại

Câu 6: A. supply B. dirty C. happy D. busy

Câu 7: A. great B. peace C. decrease D. release

IV. Chọn câu đúng từ những từ hoặc cụm từ gợi ý

Câu 8: reading / help / widen my knowledge / relax / my free time

A. Reading that helps me widen my knowledge and relax in my free time.

B. It is reading helps me widen my knowledge and relax in my free time.

C. Reading it helps me widen my knowledge and relax in my free time.

D. It is reading that helps me widen my knowledge and relax in my free time.

Câu 9: Len 's bicycle was broken. She had to take a bus.

A. Len, who broke down her bicycle had to take a bus.

B. Len's bicycle, which was broken, had to take a bus.

C. Len, whose bicycle was broken, had to take a bus.

D. Len who had to take a bus, broke her bicycle.

 

doc 3 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 20/08/2019 Lượt xem 349Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ II môn: tiếng Anh khối: 11 - Mã đề 358", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KỲ II 
 MÔN : Tiếng Anh – KHỐI: 11
 Thời gian làm bài : 45 phút 	 MÃ ĐỀ : 358
 HỌ VÀ TÊN:.............................................................
SBD. :..........................................................................
PHẦN TRẮC NGHIỆM
I. Chọn từ có dấu nhấn khác với các từ còn lại
Câu 1: 	A. gesture	B. American	C. welcome	D. social
Câu 2: 	A. solar	B. nuclear	C. provide	D. . water
II.Chọn từ hoặc cụm từ gạch dưới trong số A,B,C,D. cần được sửa
Câu 3: It'll (A) be (B) interesting to (C) can (D.) watch that film again.
Câu 4: Mike, (A) for that (B) I am working , is(C) the most generous person (D)I’ve ever met
Câu 5: It (A) was the new workers that ( B) made to work overtime. (C) None of them had any(D) protest.
III. Chọn từ có phần gạch dưới được đọc khác với các từ còn lại
Câu 6: 	A. supply	B. dirty	C. happy	D. busy
Câu 7: 	A. great	B. peace	C. decrease	D. release
IV. Chọn câu đúng từ những từ hoặc cụm từ gợi ý
Câu 8: reading / help / widen my knowledge / relax / my free time
A. Reading that helps me widen my knowledge and relax in my free time.
B. It is reading helps me widen my knowledge and relax in my free time.
C. Reading it helps me widen my knowledge and relax in my free time.
D. It is reading that helps me widen my knowledge and relax in my free time.
Câu 9: Len 's bicycle was broken. She had to take a bus.
A. Len, who broke down her bicycle had to take a bus.
B. Len's bicycle, which was broken, had to take a bus.
C. Len, whose bicycle was broken, had to take a bus.
D. Len who had to take a bus, broke her bicycle.
V. Chọn từ thích hợp ứng với A, B ,C hoặc D. để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau 
Human beings (10) ....................to protect only the beautiful and non-threatening parts of our environment. We tend to pay more (11)................... to animals  on land than (12).................. other large sea animals. Environmentalists have not done (13)..................to help save the Pacific Ocean sharks, (14) ..................population has decreased nearly to the point of extinction.
Câu 10: 	A. advise	B. let	C. seem	D. make
Câu 11: 	A. notice	B. pleasure	C. fun	D. attention
Câu 12: 	A. some	B. an	C. one	D. any
Câu 13: 	A. too much	B. much enough	C. enough much	D. too many
Câu 14: 	A. that	B. which	C. whom	D. whose
VI. Chọn từ hoặc cụm từ đúng để điền vào khoảng trống
Câu 15: When Philip was at school, he.................. speak English quite well
A. can	B. was able	C. could	D. able to
Câu 16: “What a lovely house you have!"
 "...............................................”
A. You're welcome	B. I think so	C. Thank you	D. Of course
Câu 17: Neither her friends nor Mary  TV at 8 o’clock last night.
A. were watching	B. was watching	C. watches	D. watching
Câu 18: . those books on the desk?
A. It was you who put	B. It is you that put	C. Was it you that put	D. Were it you who put
Câu 19: Forest fire is the most serious .
A. preservation	B. conservation	C. destruction	D. importance
Câu 20: He will help us ,.......................?
A. will he	B. doesn't he	C. don’t I	D. won't he
Câu 21: That is the new teacher about ...................... the students are talking.
A. whose	B. who	C. that	D. whom
Câu 22: Suddenly the light went out . Emma ............. not see anything .
A. would	B. should	C. could	D. was able to
Câu 23: That is the dress ........................ .
A. made by Mary	B. was made by Mary
C. which making by Mary	D. which made by Mary
Câu 24: 	- "Happy birthday! This is a small present for you."
 - “”
A. How beautiful it is! Thanks	B. What a pity!
C. Have a good time!	D. How terrible!
Câu 25: It was the man  to the Prime Minister’s house.
A. that invited	B. that was invited	C. who invited	D. was invited
Câu 26: This town is well – known..coffee
A. as	B. for	C. with	D. by
Câu 27: She has decided to take up . . That’s why she wants to buy a bike
A. athletics	B. cycling	C. walking	D. golf
Câu 28: The scientist...............this event was very famous.
A. to discover	B. discovered.	C. to be discovered	D. discovering
VII. Chọn câu có cùng ý như câu được cho
Câu 29: This is Mr. Jones . Her son won the championship last year .
A. This is Mr. Jones who son won the championship last year .
B. This is Mr. Jones , whom son won the championship last year .
C. This is Mr. Jones , whose son won the championship last year .
D. This is Mr. Jones , that won the championship last year .
Câu 30: James likes ice-cream and I do, too
A. James likes ice – cream ,but I don’t	B. . James doesn’t like ice – cream , but I do
C. Only James likes ice – cream	D. Both James and I like ice- cream
-----------------------------------------------
 PHẦN TỰ LUẬN
 Học sinh làm phần tự luận trên phiếu làm bài. Không được làm trên đề thi
 Dựa vào từ gợi ý để viết lại những câu sau sao cho cùng nghĩa như câu được cho 
1.Lan’s sister is interested in gardening. Lan’s brother is interested in gardening, too
 Both .................................................................................................... 
2. I didn’t know what would happen, and I didn’t care what would happen
 I neither...........................................................................................................................
3. My boyfriend gave me a ring on my 22th birthday. 
 It was my boyfriend ...............
4. That’s the man . I told you about him yesterday
 That’s the man about ......................................................................................................
5. Somebody has stolen her car, not her bicycle.
 It is.................................................................................................................................
made
dapan
358
B
358
C
358
C
358
C
358
D
358
D
358
B
358
D
358
C
358
D
358
D
358
A
358
A
358
B
358
C
358
C
358
B
358
C
358
C
358
D
358
D
358
C
358
A
358
A
358
B
358
B
358
B
358
D
358
C
358
D

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KT Anh11 HK II15.doc