Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Câu 1: Một bộ nguồn gồm 20 ác quy giống nhau mỗi ác quy có được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng.Điện trở R = 2 được mắc vào hai cực của bộ nguồn này.Để dòng điện chạy qua điện trở R có cường độ cực đại thì bộ nguồn này được mắc như thế nào?

A.1 dãy; mỗi dãy 20 nguồn mắc nối tiếp. B.10 dãy; mỗi dãy 2 nguồn mắc nối tiếp.

C.10 dãy; mỗi dãy 2 nguồn mắc nối tiếp. D.20 dãy; mỗi dãy 1 nguồn mắc nối tiếp.

Câu 2: Cặp nhiệt điện Đồng-constantan có hệ số nhiệt điện trở là /K, nếu suất điện động nhiệt điện là 0,2V thỡ hiệu nhiệt độ ở hai đầu mối hàn là

 A 50000K. B 50000C. C 0,0050K. D 0,0050C.

Câu 3 Hiện tượng nào sau đây KHÔNG phải là ứng dụng của hồ quang điện

 A. Nấu chảy vật liệu. B. Làm đèn chiếu sáng.

 C. Làm bugi xe máy, ô tô. D. Máy hàn điện.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 10/06/2016 Lượt xem 1077Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15 phút lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đấ̀ KIấ̉M TRA 15 PHÚT LỚP 11 (BAN KHTN)	25.12.2009.
Họ và tờn 	Lớp 11A2 
TRẢ LỜI: Cõu1. Cõu2. Cõu3. Cõu4. Cõu5. Cõu6. Cõu7. Cõu8. Cõu9. Cõu10.
Cõu 1: Một bộ nguồn gồm 20 ác quy giống nhau mỗi ác quy có được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng.Điện trở R = 2 được mắc vào hai cực của bộ nguồn này.Để dòng điện chạy qua điện trở R có cường độ cực đại thì bộ nguồn này được mắc như thế nào? 
A.1 dãy; mỗi dãy 20 nguồn mắc nối tiếp. B.10 dãy; mỗi dãy 2 nguồn mắc nối tiếp. 
C.10 dãy; mỗi dãy 2 nguồn mắc nối tiếp. D.20 dãy; mỗi dãy 1 nguồn mắc nối tiếp. 
Cõu 2: Cặp nhiệt điện Đồng-constantan cú hệ số nhiệt điện trở là /K, nếu suất điện động nhiệt điện là 0,2V thỡ hiệu nhiệt độ ở hai đầu mối hàn là
 A 50000K. B 50000C. C 0,0050K. D 0,0050C. 
Câu 3 Hiện tượng nào sau đây KHÔNG phải là ứng dụng của hồ quang điện
 A. Nấu chảy vật liệu.	 	B. Làm đèn chiếu sáng.	 
 C. Làm bugi xe máy, ô tô.	 D. Máy hàn điện.
Câu 4: Công của nguồn điện trong mạch điện bằng (các ) đại lượng nào kể sau:
A.Công của lực lạ thực hiện bên trong nguồn điện. C.Điện năng sản ra trong toàn mạch điện.
B.Công của dòng điện trong toàn mạch điện. D. Các đại lượng ở các câu A,B,C.
Cõu 5 Cú 10 nguồn cựng loại với cựng suất điện động E = 2V và điện trở trong r = 1. Mắc cỏc nguồn thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dóy song song. Suất điện động Eb và điện trở trong rb của bộ nguồn là:
A. Eb = 10V, rb = 2,5. B. Eb = 8V, rb = 2.	 C. Eb = 6 V, rb = 1.	 D. Eb = 6 V, rb = 2
Cõu 6: Trong hiện tượng điện phõn dung dịch AgNO3, người ta thấy cú 2,236g Bạc bỏm vào điện cực õm.Điện lượng đó chạy qua bỡnh điện phõn là bao nhiờu? ( biết đương lượng điện húa của Bạc là k=1,118.10-6 kg/C).
	A q= 3.105C. B q= 3.104C. C q= 2.106C. D q= 2.103C.
Cõu 7: Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở (R1//R2) và mắc vào một HĐT không đổi.Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì:
 A.Độ sụt thế trên R2 giảm. B.Công suất tiêu thụ trên R2 giảm.
 C.Dòng điện qua R1 tăng lên. D.Dòng điện qua R1 không thay đổi.
Cõu 8: Biểu thức nào sau đõy là suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện.
	A 	B .	C . D .
Cõu 9: Hai nguồn điện có được mắc song song với nhau và nối với mạch ngoài là một biến trở R thành mạch điện kín .Biến trở phải có trị số R0 là bao nhiêu để không có dòng điện chạy qua nguồn ? Chọn kết quả đúng. 
	A. 6 B. 5 C. 4 D. 8 
Cõu 10: Mọỹt õióỷn tờch õióứm Q õàỷt trong khọng khờ. Goỹi A, B laỡ cổồỡng õọỹ õióỷn trổồỡng do Q gỏy ra taỷi A vaỡ B; r laỡ khoaớng caùch tổỡ A õóỳn Q. Âóứ A vuọng goùc B vaỡ EA = EB thỗ khoaớng caùch giổợa A vaỡ B laỡ: A. r	 B. r C. 2r	 D. 3r
............................................... Hết...........................................................
 Đấ̀ KIấ̉M TRA 15 PHÚT LỚP 11 (BAN KHTN)	25.12.2009.
Họ và tờn 	Lớp 11A2 
TRẢ LỜI: Cõu1. Cõu2. Cõu3. Cõu4. Cõu5. Cõu6. Cõu7. Cõu8. Cõu9. Cõu10.
Cõu 1 Cú 10 nguồn cựng loại với cựng suất điện động E = 2V và điện trở trong r = 1. Mắc cỏc nguồn thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dóy song song. Suất điện động Eb và điện trở trong rb của bộ nguồn là:
A. Eb = 10V, rb = 2,5. B. Eb = 8V, rb = 2.	 C. Eb = 6 V, rb = 1.	 D. Eb = 6 V, rb = 2
Câu 2 Hiện tượng nào sau đây KHÔNG phải là ứng dụng của hồ quang điện
 A. Nấu chảy vật liệu.	 	B. Làm đèn chiếu sáng.	 
 C. Làm bugi xe máy, ô tô.	 D. Máy hàn điện.
Cõu 3: Biểu thức nào sau đõy là suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện.
	A 	B .	C . D .
Câu 4: Công của nguồn điện trong mạch điện bằng (các ) đại lượng nào kể sau:
A.Công của lực lạ thực hiện bên trong nguồn điện. C.Điện năng sản ra trong toàn mạch điện.
B.Công của dòng điện trong toàn mạch điện. D. Các đại lượng ở các câu A,B,C.
Cõu 5: Trong hiện tượng điện phõn dung dịch AgNO3, người ta thấy cú 2,236g Bạc bỏm vào điện cực õm.Điện lượng đó chạy qua bỡnh điện phõn là bao nhiờu? ( biết đương lượng điện húa của Bạc là k=1,118.10-6 kg/C).
	A q= 3.105C. B q= 3.104C. C q= 2.103C. D q= 2.106C.
Cõu 6: Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở (R1//R2) và mắc vào một HĐT không đổi.Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì:
 A.Độ sụt thế trên R2 giảm. B.Công suất tiêu thụ trên R2 giảm.
 C.Dòng điện qua R1 tăng lên. D.Dòng điện qua R1 không thay đổi.
Cõu 7: Hai nguồn điện có được mắc song song với nhau và nối với mạch ngoài là một biến trở R thành mạch điện kín .Biến trở phải có trị số R0 là bao nhiêu để không có dòng điện chạy qua nguồn ? Chọn kết quả đúng. 
	A. 5 B. 6 C. 4 D. 8 
Cõu 8: Một bộ nguồn gồm 20 ác quy giống nhau mỗi ác quy có được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng.Điện trở R = 2 được mắc vào hai cực của bộ nguồn này.Để dòng điện chạy qua điện trở R có cường độ cực đại thì bộ nguồn này được mắc như thế nào? 
A.1 dãy; mỗi dãy 20 nguồn mắc nối tiếp. B.10 dãy; mỗi dãy 2 nguồn mắc nối tiếp. 
C.10 dãy; mỗi dãy 2 nguồn mắc nối tiếp. D.20 dãy; mỗi dãy 1 nguồn mắc nối tiếp. 
Cõu 9: Mọỹt õióỷn tờch õióứm Q õàỷt trong khọng khờ. Goỹi A, B laỡ cổồỡng õọỹ õióỷn trổồỡng do Q gỏy ra taỷi A vaỡ B; r laỡ khoaớng caùch tổỡ A õóỳn Q. Âóứ A vuọng goùc B vaỡ EA = EB thỗ khoaớng caùch giổợa A vaỡ B laỡ: A. r	 B. r C. 2r	 D. 3r
Cõu 10: Cặp nhiệt điện Đồng-constantan cú hệ số nhiệt điện trở là /K, nếu suất điện động nhiệt điện là 0,2V thỡ hiệu nhiệt độ ở hai đầu mối hàn là
 A 50000K. B 50000C. C 0,0050K. D 0,0050C. 
............................................... Hết...........................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ 15 PHÚT LỚP 11A2 lan2 ky 1.doc