Đề kiểm tra 1 tiết (tin học văn phòng)

Đề kiểm tra 1 tiết (tin học văn phòng)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm, gồm 16 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trả lời D D C B B B C B C D B D A D C D

Câu 1:Thao tác nào sau đây dùng chỉnh sửa nội dung của 1 ô hiện hành trong bảng tính Excel :

 A. Double Click lên ô đó B. Ấn phím F2

 C. Click chuột lên thanh Formular Bar D. Các câu trên đều đúng

Câu 2: Trong Excel để nhập hàm cần thực hiện:

A. Nhập trực tiếp từ bàn phím B. Nhấn vào biểu tượng fx trên thanh công cụ

C. Vào Insert chọn Function D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:

A. 30 B. 5 C. 65 D. 110

Câu 4: Trong Microsoft Excel, hàm nào tính giá trị nhỏ nhất của 1 dãy số:

A. MAX B. MIN C. SUM D. AVERAGE

Câu 5: Trong Excel kiểu dữ liệu số hiển thị ở vị tri nào trong ô ?

A. Bên trái B. Bên phải C. Một vị trí tùy ý D. Ở giữa

Câu 6:Trong Excel, lỗi #NAME? xuất hiện khi :

A. Một số cộng với một chuỗi. B. Sai tên hàm.

C. Chia một số cho 0. D. Tất cả các câu trên.

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 474Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết (tin học văn phòng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ Tên học sinh:
Lớp: 	
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (TIN HỌC VĂN PHÒNG)
Thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề )
Thí sinh làm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm khách quan vào giấy này.
Điểm
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm, gồm 16 câu)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Trả lời
D
D
C
B
B
B
C
B
C
D
B
D
A
D
C
D
Câu 1:Thao tác nào sau đây dùng chỉnh sửa nội dung của 1 ô hiện hành trong bảng tính Excel :
 A. Double Click lên ô đó	B. Ấn phím F2
 C. Click chuột lên thanh Formular Bar	D. Các câu trên đều đúng
Câu 2: Trong Excel để nhập hàm cần thực hiện:
A. Nhập trực tiếp từ bàn phím	B. Nhấn vào biểu tượng fx trên thanh công cụ
C. Vào Insert chọn Function	D. Tất cả đều đúng
Câu 3: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:
A. 30 	B. 5 	C. 65 	D. 110
Câu 4: Trong Microsoft Excel, hàm nào tính giá trị nhỏ nhất của 1 dãy số:
A. MAX	B. MIN	C. SUM 	D. AVERAGE
Câu 5: Trong Excel kiểu dữ liệu số hiển thị ở vị tri nào trong ô ?
A. Bên trái	B. Bên phải	C. Một vị trí tùy ý	D. Ở giữa
Câu 6:Trong Excel, lỗi #NAME? xuất hiện khi :
A. Một số cộng với một chuỗi. 	B. Sai tên hàm.
C. Chia một số cho 0. 	D. Tất cả các câu trên.
Câu 7: Trong Microsoft Excel, hàm SUMIF dùng để:
A. Đếm các ô có chứa giá trị số 	B. Đếm các ô có chứa giá trị 
C. Tính tổng các ô thỏa mãn một điều kiện nào đó. 	D. Đếm các ô thỏa mãn một điều kiện nào đó 
Câu 8: Các địa chỉ sau, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
A. $A2	B. $A$2	C.A$2	D. A2
Câu 9:Trong Microsoft Excel để chọn những ô không đứng liền nhau ta dùng tổ hợp?
A. Ctrl+A+F 	B. Alt+giữ, di chuyển chuột
C. Ctrl+giữ, di chuyển chuột	D. Shift +Di chuyển chuột
Câu 10: Để nhập một công thức vào một ô tính, cần phải nhập kí tự nào đầu tiên?
A. &	B. *	C. &	D. =
Câu 11: Giả sử cần tính tổng giá trị các ô C2 và D2, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau đây đúng cú pháp?
A. (D2+C2)*B2	B. =(D2+C2)*B2	C. (B2*(D2+C2)	D. =D2+C2*B2
Câu 12: Trong Excel, dữ liệu tại ba ô A1, A2, A3 là kiểu số để tính trung bình cộng ta dùng công thức: 
A. =(A1+A2+A3)/3	B. =Sum(A1:A3)/3	C. =Average(A1:A3)	D. Tất cả đều đúng
Câu 13: Trong Excel, muốn chèn thêm hàng cho trang tính ta dùng lệnh:
A. Insert\Rows 	B. Format\Rows 	C. Table\Insert\Rows 	D. Các câu trên đều sai
Câu 14: Trong một Workbook của Excel, số Worksheet tối thiểu là:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 15:Trong Excel, muốn trộn các ô sau khi quét chọn khối ô, ta dùng lệnh gì?
A. Format\Cell 	B. Data\Table\Merge Cells
C. Click biểu tượng Merge and center 	D. Các câu B và C đúng 
Câu 16:Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
	A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
	B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
	C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
	D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
(Hết phần trắc nghiệm khách quan, xem tiếp phần tự luận ở trang 2)
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm, gồm 2 câu):
Câu 1 :Trình bày cú pháp và công dụng của các hàm: SUM, MAX, AVERAGE, IF, SUMIF
Câu 2: a- Hãy nêu các thao tác cần thực hiện khi nhập công thức
 b- Nêu các thao tác cần thực hiện để sao chép và di chuyển dữ liệu
BÀI LÀM TỰ LUẬN

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_22_DeKT.doc