Bài soạn Ngữ văn 11 tiết 69: Luyện tập viết bản tin

Bài soạn Ngữ văn 11 tiết 69: Luyện tập viết bản tin

 Luyện tập viết bản tin

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm được yêu cầu về nội dung, hình thức của bản tin và cách viết bản tin. Viết được bản tin ngắn phản ánh về những sự kiện xảy ra trong đời sống.

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ

 1. Kiến thức: Nắm được mục đích, yêu cầu của bản tin. Cách viết bản tin phản ánh về những sự kiện xảy ra trong đời sống.

 2. Kĩ năng: Phân tích đặc điểm của một số bản tin. Viết được bản tin đơn giản đúng quy cách về một sự kiện trong nhà trường và môi trường xã hội gần gũi.

 3. Thái độ: Có thái độ trung thực, thận trọng khi đưa tin.

C. PHƯƠNG PHÁP: Phương thức thuyết trình, nêu vấn đề, giảng giải, hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi gợi mở. làm bài tập.

 

doc 2 trang Người đăng minh_thuy Ngày đăng 04/05/2017 Lượt xem 1764Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Ngữ văn 11 tiết 69: Luyện tập viết bản tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:18 
Tieát ppct:69 
Ngaøy soaïn:10/12/10 
Ngaøy daïy:13/12/10 
 LuyÖn tËp viÕt b¶n tin
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Nắm được yêu cầu về nội dung, hình thức của bản tin và cách viết bản tin. Viết được bản tin ngắn phản ánh về những sự kiện xảy ra trong đời sống.
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ
 1. Kiến thức: Nắm được mục đích, yêu cầu của bản tin. Cách viết bản tin phản ánh về những sự kiện xảy ra trong đời sống.
 2. Kĩ năng: Phân tích đặc điểm của một số bản tin. Viết được bản tin đơn giản đúng quy cách về một sự kiện trong nhà trường và môi trường xã hội gần gũi.
 3. Thái độ: Có thái độ trung thực, thận trọng khi đưa tin.
C. PHƯƠNG PHÁP: Ph­¬ng thøc thuyÕt tr×nh, nªu vÊn ®Ò, gi¶ng gi¶i, h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái gợi mở. làm bài tập.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 1. OÅn ñònh lôùp: Kiểm tra sĩ số
 2. Kieåm tra: Baøi cũ, bài soạn của học sinh.
 3. Bài mới: Mét b¶n tin cÇn cã thêi gian, ®Þa ®iÓm, sù kiÖn chÝnh x¸c nh»m cung cÊp nh÷ng tin tøc ñöôïc vaäp nhaät kòp thôøi, míi cho ng­êi ®äc. NNBC là ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức, thời sự, chính trị, xã hội cập nhật, phản ánh dư luận quần chúng và quan điểm chính kiến của tờ báo nhằm dẫn mọi người theo quan điểm tiến bộ, phê phán những quan điểm sai trái, lạc hậu Cung cÊp tin tøc thêi sù, ph¶n ¸nh d­ luËn vµ ý kiÕn cña quÇn chóng ®ång thêi nªu lªn quan ®iÓm, chÝnh kiÕn cña tê b¸o, nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi. 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
NỘI DUNG BÀI DẠY
- Học sinh suy nghĩa câu hỏi, bổ sung, ghi chép. Học sinh thảo luận nhóm, nhận xét trình bày ý kiến cá nhân để trả lời câu hỏi theo định hướng của GV.
- Giáo viên hỏi học sinh, boå sung cho ñaày ñu ûchốt ý chính boå sung cho ñaày ñuûchốt ý chính
GV: Cho H/S ®äc c¸c yªu cÇu bµi tËp 1,2,3,4 trong SGK Tr 178 & 179.
GV: X¸c ®Þnh b¶n tin ®Þnh viÕt theo bµi tËp 4 SGK Tr 179.
HSLB. GVH: Muèn viÕt b¶n tin cÇn lµm thÕ nµo ?
GV: Ph©n nhãm lµm bµi tËp vµ tr¶ lêi c©u hái theo SGK 
HSTL&PB: C©u 1 SGK Tr 178 ?
 C©u 2 SGK Tr 178 ?
 C©u 3 SGK Tr 179 ?
Không phải sự kiện nào cũng có thể trở thành nguồn tin của bản tin. Để được lựa chọn đưa tin, sự kiện đó phải là sự kiện thời sự, có ý nghĩa trong đời sống. 
Câu b: Phân tích sáng tỏ các nội dung trong bản tin bằng cách bám sát vào câu chữ cụ thể của bản tin.
Bài 2:
Giữa bản tin và các thể loại báo chí khác như quảng cáo và phóng sự điều tra có những điểm giống và khác nhau như sau:
+ Giống nhau: Cung cấp tin tức
+ Khác nhau: Bản tin đơn thuần chỉ thông báo tin tức. Quảng cáo ngoài truyền tin còn có mục đích chủ yếu là chào mời khách hàng mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Phóng sự điều tra có độ dài lớn hơn bản tin nhiều, miêu tả cụ thể chi tiết các sự việc, phân tích và bình luận sự kiện.
I. GIỚI THIỆU CHUNG
* Bản tin là một thể loại báo chí nhằm đưa tin kịp thời, chính xác những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống xã hội.
* Bản tin có nhiều loại:
Tin vắn: là loại tin không có nhan đề, dung lượng ngắn (chỉ gồm từ 1 đến 2 câu), chỉ thông báo vắn tắt về các sự kiện.
Tin thường: có độ dài trên dưới 300 chữ, có nhan đề, thông báo ngắn gọn nhưng tương đối đầy đủ về một sự kiện. Đây là loại tin chiếm tỉ lệ cao nhất trong lĩnh vực báo chí.
Tin tường thuật: là loại tin phản ánh từ đầu đến cuối sự kiện một cách chi tiết, cụ thể. 
Tin tổng hợp: là loại tin nhằm mục đích thông tin tổng hợp nhiều sự kiện xung quanh một hiện tượng nào đó có vấn đề đáng quan tâm với sự tường thuật, mô tả cụ thể, chi tiết các sự kiện kèm theo sự phân tích, lí giải nguyên nhân – kết quả và ý nghĩa của chúng.
* Yêu cầu cơ bản của bản tin: Phải có ý nghĩa xã hội. Phải bảo đảm tính thời sự (đưa tin kịp thời, nhanh chóng). Phải ngắn gọn, súc tích. Nội dung thông tin phải chân thực, chính xác
 2. Yªu cÇu cña b¶n tin:
- B¶n tin ph¶i cã tÝnh thêi sù
- B¶n tin ph¶i cã ý nghÜa xh, thóc ®Èy cuéc sèng, t¸c dông ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu ng­êi.
- B¶n tin ph¶i ch©n thùc, cô thÓ vµ chÝnh x¸c míi t¹o ®­îc niÒm tin
II. Luyện tập: Bài tập trang 178, 179:
 a. Bài 1: Đây là bản tin thường
+ Về dung lượng: Độ dài trung bình, thông tin về kết quả (đứng đầu khu vực về bình đẳng giới) và các sự kiện (bình đẳng giới trong giáo dục, y tế, kinh tế, các hạn chế về bình đẳng giới).
+ Về cấu trúc: Bản tin có nhan đề, triển khai từ thông tin khái quát đến cụ thể chi tiết. Phần sau cụ thể hóa và giải thích cho phần trước. 
 b. Bài 2: Nội dung chủ yếu của bản tin: Dự án phát triển và đưa cây dược liệu Việt Nam ra thị trường thế giới được lựa chọn vào danh sách 10 ứng cử viên đoạt giải thưởng “Môi trường và phát triển 2007”.
- Cách thức để nhanh chóng nắm bắt nội dung thông tin: Căn cứ vào nhan đề của bản tin. Căn cứ vào câu mang nội dung thông tin quan trọng nhất có liên quan đến sự kiện được nhắc trong nhan đề. Câu này thường đứng phần đầu bản tin.
 c. Bài 3: Cách sửa: Đưa câu “Đến nay đã có 50 trường đại học trong cả nước đăng kí tham gia cuộc thi” xuống cuối bản tin.
 d. Bài 4: Tập viết bản tin theo các tình huống
- HS chọn 1 tình huống trong các tình huống đã cho.
- Thu thập và lựa chọn tư liệu để viết bản tin, các tư liệu đó bao gồm: Thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện; Diễn biến, nội dung sự kiện; Kết quả của sự kiện.
- Đặt tên cho bản tin, viết phần mở đầu, phần triển khai của bản tin theo sự hướng dẫn trong bài.
 e. Bài 5: Thực hành viết bản tin
Viết một bản tin về giải bóng đá giữa các trường trong tỉnh.
Về Lễ tri ân thầy cô 20-11 vừa qua
Viết bản tin về Buổi văn nghệ tối qua 10/12/2010 tại Nhà văn hoá 10/10 có các ca sĩ tại TP. Hồ Chí Minh về hát.
Viết bản tin về tuần thi những môn phụ vừa qua và tuần tới thi tập trung.
III. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- ¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin, viÕt b¶n tin ng¾n ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn trong nhµ tr­êng vµ m«i tr­êng x· héi gÇn gòi
- HS về nhà chuẩn bị: Chuẩn bi ôn tập đề cương theo câu hỏi uag cuûa doøng soâng vaø nhöõng chieán coâng hieån haùch ôû ñaâyùcâng oanh lieät nhaát trong lòch söû d
D. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • doc69 Luyen tap viet ban tin.doc