Bài soạn môn học Tiếng Anh lớp 11 - Unit 4: Grammar

Bài soạn môn học Tiếng Anh lớp 11 - Unit 4: Grammar

A . Gerund & Present participle :( Danh ủoọng tửứ & hieọn taùi phaõn tửứ )

I. Forms ( daùng) : Danh ủoọng tửứ & hieọn taùi phaõn tửứ coự cuứng moọt daùng ủoọng tửứ theõm _ ING

Ex : playing , sitting , building , swimming , reading

II. Function ( chửực naờng ) : Danh ủoọng tửứ & hieọn taùi phaõn tửứ coự chửực naờng khaực nhau :

1.Danh ủoọng tửứ : N=S S

a. Laứm chuỷ tửứ trong caõu : Ex : Smoking is unhealthy , Vietnam is still poor , He found that parking was difficult in that city .

b. Laứm tuực tửứ cuỷa ủoọng tửứ trong caõu : Ex: He enjoys reading English books , Ex : she likes swimming

c. ẹửụùc duứng sau giụựi tửứ : That person only thinks about making money . Im interested in learning English of students .

2. Hieọn taùi phaõn tửứ :

ã a. Duứng vụựi caực thỡ hieọn taùi tieỏp dieón

Ex: The children are playing in the yard . Hes reading books .

ã Duứng nhử moọt tớnh tửứ trong caõu .

Ex: Air pollution is really a worrying problem . Its an exciting city .

 adj adj

ã Duứng ủeồ giaỷn lửụùc meọnh ủeà quan heọ . ( Baứi taọp 4 – P . 30 Saựch baứi taọp )

Ex:The woman who is answering my phone call was my friend .

Ex: The woman answering my phone call was my friend .

ã Duứng sau “ ủoọng tửứ ” giaực quan + O : see , hear , feel , smell , notice , watch, catch , find , keep , leave .+ O + hieọn taùi phaõn tửứ . We heard someone talking in the room

Ex: Did you hear the alarm clock ringing ?

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 23/08/2019 Lượt xem 173Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn học Tiếng Anh lớp 11 - Unit 4: Grammar", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CLASS 11 UNIT 4 GRAMMAR
---***---
A . Gerund & Present participle :( Danh ñoäng töø & hieän taïi phaân töø ) 
I. Forms ( daïng) : Danh ñoäng töø & hieän taïi phaân töø coù cuøng moät daïng ñoäng töø theâm _ ING 
Ex : playing , sitting , building , swimming , reading  
II. Function ( chöùc naêng ) : Danh ñoäng töø & hieän taïi phaân töø coù chöùc naêng khaùc nhau :
1.Danh ñoäng töø : N=S S
Laøm chuû töø trong caâu : Ex : Smoking is unhealthy , Vietnam is still poor , He found that  parking was difficult in that city .
Laøm tuùc töø cuûa ñoäng töø trong caâu : Ex: He enjoys reading English books , Ex : she likes swimming 
Ñöôïc duøng sau giôùi töø : That person only thinks about making money . I’m interested in learning English of students .
2. Hieän taïi phaân töø : 
 a. Duøng vôùi caùc thì hieän taïi tieáp dieãn 
Ex: The children are playing in the yard . He’s reading books .
Duøng nhö moät tính töø trong caâu .
Ex: Air pollution is really a worrying problem . It’s an exciting city .
 adj adj
Duøng ñeå giaûn löôïc meänh ñeà quan heä . ( Baøi taäp 4 – P . 30 Saùch baøi taäp ) 
Ex:The woman who is answering my phone call was my friend .
Ex: The woman answering my phone call was my friend .
Duøng sau “ ñoäng töø ” giaùc quan + O : see , hear , feel , smell , notice , watch, catch , find , keep , leave .+ O + hieän taïi phaân töø . We heard someone talking in the room 
Ex: Did you hear the alarm clock ringing ?
Duøng sau caùc ñoäng töø “ spend , waste + time / money + hieän taïi phaân töø :
Ex : He spent all the money buying books .Ex : Some students wasted the time playing computer games .
Ex: Don’t waste your time playing computer games all day . 
Duøng sau nhöõng ñoäng töø : sit , stand , lie , come , run , be busy  + hieän taïi phaân töø :
-she is busy preparing dinner . people run sceaming for help .( moïi ngöôøi chay la heùt caàu cöùu ) 
 Note : Sau ñoäng töø : sit , stand , lie + cuïm töø chæ nôi choán + hieän taïi phaân töø : 
Ex : He sat on the chair reading a newspaper .
Duøng sau ñoäng töø go + hieän taïi phaân töø : Ex : go shopping ..
- Lan goes shopping once a week .
 B. PERFECT GERUND & PERFECT PARTICIPLE .( Danh ñoäng töø hoaøn thaønh & phaân töø hoaøn thaønh ) 
Coù daïng hoaøn toaøn gioáng nhau : HAVING + Past participle ( V-ed / V-3 ) 
Caùch duøng : Danh ñoäng töø hoaøn thaønh & phaân töø hoaøn thaønh ñöôïc duøng ñeå dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra hoaøn thaønh tröôùc moät haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù .
Ex : In spite of having learned it carefully, he couldn’t remember it all ( Maëc duø ñaõ hoïc noù kyõ , anh aáy khoâng nhôù ) 
- Having done all the homework , he watched TV .
- Having failed twice , he didn’t want to try again .

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 11 CB UNIT 4 LANGUAGE FOCUS.doc